Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Mae MAD Abertawe wedi ymrwymo i egwyddorion Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, gwahardd caethwasiaeth fodern a masnachu pobl, a sicrhau nad yw caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn bodoli yn ein sefydliad a’n cadwyn gyflenwi. 

Y gadwyn gyflenwi

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cyflenwyr yn rhannu ein safonau uchel ac nad oes unrhyw gaethwasiaeth na masnachu pobl o fewn ein cadwyn gyflenwi. 

Rydyn ni’n parhau i adolygu a datblygu ein systemau a’n prosesau i reoli ein cadwyni cyflenwi er mwyn asesu a rheoli’r risg o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl.

Nid oes unrhyw adroddiadau o gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl wedi codi o fewn ein sefydliad na’n cadwyni cyflenwi hyd yn hyn.

Ein ffocws yw codi ymwybyddiaeth ar draws ein tîm er mwyn sicrhau bod ein holl gynhyrchion a gwasanaethau’n dod o ffynonellau a chyflenwadau cyfrifol a moesegol, ac mae ein Polisi Caffael a Phrynu Cynaliadwy yn ategu hynny. 

Llesiant staff a gwirfoddolwyr

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw ein holl bobl yn ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth. Mae ein polisïau a’n gweithdrefnau diogelu’n sicrhau ein bod ni’n cydnabod, yn adrodd ac yn ymateb i unrhyw bryderon neu ddigwyddiadau diogelu.

Mae gan MAD Abertawe fframwaith clir o reolau ac ymddygiad ac mae hyn yn helpu i sicrhau bod unrhyw bryderon neu achosion o dor-amod yn dod i’n sylw er mwyn iddynt cael eu trafod mewn ffordd briodol yn unol â’n polisïau a’n gweithdrefnau.

Rydyn ni wedi ymrwymo i greu a sicrhau amgylchedd gweithio anwahaniaethol llawn parch ar gyfer ein tîm. Rydyn ni am i’n tîm deimlo’n hyderus am ddatgelu camweithredu heb unrhyw risg iddyn nhw eu hunain. Mae ein Polisïau a’n Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban yn caniatáu i’n tîm godi pryderon yn gyfrinachol.

Bwriedir i’n prosesau recriwtio ac AD sicrhau bod gan unrhyw ddarpar-weithwyr yr hawl gyfreithiol i weithio yn y DU ac i ddiogelu ein tîm rhag unrhyw gamdriniaeth neu orfodaeth.

Gwneir y datganiad hwn o wirfodd, i ategu egwyddorion Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Fe’i cymeradwywyd gan Fwrdd Ymddiriedolwyr MAD Abertawe. 

Charlotte Davies

Y Prif Weithredwr

Mawrth 2024