Lleoliad

Lleolir MAD Abertawe yn rhif 216 Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1PE.
Mae arwydd clir ar ein prif ddrws, dewch i mewn y ffordd yna.

Ble ydyn ni

 • Mae cerddwyr a beicwyr yn gallu cyrraedd MAD Abertawe o’r Stryd Fawr.
 • Mae llwybr cerdded y Stryd Fawr yn wastad ag arwyneb gweddol dda.
 • Gallwch barcio beics yn y mannau parcio beics cyhoeddus yng ngorsaf drenau Abertawe

 

Os ydych chi’n dod ar y bws neu’r trên:

 • Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Abertawe, sydd 2 funud o gerdded i ffwrdd.
 • Gallwch gyrraedd y Ganolfan ar wasanaethau bws Abertawe rhifau 10, 36, 8 ac X13, ac mae’r safle bysiau agosaf gyferbyn ar y Stryd Fawr.
 • Os ydych chi’n dod mewn car neu ar feic modur, gallwch barcio yn y meysydd parcio sydd gerllaw neu ar y stryd. Mae’r mannau parcio ar y stryd yn dueddol o fod yn gyfyngedig yn ystod oriau busnes am ei bod hi’n ardal brysur, ond mae lleoedd ar gael am hyd at awr fel arfer.
 • Mae mannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr i bobl â Bathodynnau Glas. Mae’r man parcio agosaf 15m o’r drws, a does dim grisiau ar hyd y ffordd. Mae eicon yn marcio’r mannau parcio hyn.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd y ganolfan

 • Rydyn ni’n ceisio gwneud ein hachlysuron mor hwylus â phosibl fe y gall cynifer o bobl â phosibl ddod. Mae manylion penodol am hygyrchedd y ganolfan isod. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â geraint@madswansea.com.

Gwybodaeth gyffredinol

 • Mae gennym doiled niwtral o ran rhywedd. Toiled un bwth sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac â bin nwyddau mislif yw hwn. Mae yna flwch â nwyddau mislif ac offer ymolchi yn yr ystafell ymolchi. Rydyn ni’n cefnogi ymgyrch Euan’s Guide i wneud toiledau’n fwy diogel.
 • Nid yw ein tolied hygyrch yn bodloni safonau Changing Places. Mae rhestr o’r toiledau Changing Places sydd ar gael yn Abertawe yma: Changing Places Toilets (changing-places.org). Mae’r toiled Changing Places agosaf yng ngorsaf drenau Abertawe, 2 funud i ffwrdd.
 • Rydyn ni’n croesawu gofalwyr yn ein holl ddigwyddiadau.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae ein hadeilad wedi ei wresogi’n dda. Os ydych chi’n cyrraedd wrth i’r adeilad agor, gall gymryd 10-15 munud i gynhesu. Mae gennym system aerdymheru am ddiwrnodau poeth.
 • Yn anffodus, oherwydd maint a chynllun agored ein canolfan, nid oes ystafell weddïo ar gael ar hyn o bryd. Mae yna ystafell weddïo yn City Church Swansea ar Stryd Dyfatty (5 munud i ffwrdd) ac ym Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe yn 159a Ffordd Sain Helen (10 munud i ffwrdd).

 

Gwybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

 • Mae’r drws blaen yn drwm ac nid oes cymorth pŵer arno. Mae hyn yn gallu achosi anawsterau i bobl mewn cadeiriau olwyn, a’r rhai â diffyg cryfder yn rhan uchaf y corff. Mae cymorth gyda’r drws blaen ar gael os oes angen. Canwch y gloch i ofyn am gymorth.
 • Mae ystafell ymolchi hygyrch yng nghefn y swyddfa ar y lefel isaf.
 • Mae llawr y ganolfan yn wastad ac mae’n addas i’r rhan fwyaf o gadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill. Nid oes grisiau yn y ganolfan, ac mae’r holl ardaloedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau swyddfa safonol yw’r holl ddrysau, ac maen nhw’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn.
 • Mae soffas a chadeiriau cyffyrddus ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Mae blancedi a chlustogau ar gael i bobl sydd angen gorffwys am resymau blinder neu oherwydd anableddau.

Gwybodaeth i bobl F/fyddar, trwm eu clyw a sensitif i sŵn

 • Mae gennym system ddolen sail gludadwy sy’n gweithio gyda theclynnau clyw â gosodiad T (telecoil).
 • Mae ein system Dolen Sain yn addas i rai pobl fyddar a thrwm eu clyw heb declyn clyw sy’n gweithio gyda dolen trwy ddefnyddio derbynnydd llaw.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae dehonglwyr iaith arwyddion ar gael yn ein holl ddigwyddiadau ar gais.
 • Defnyddir Capsiynau Caeedig (isdeitlau) ar yr holl gyflwyniadau fideo a ddefnyddir lle bo modd.
 • Mae’r ganolfan yn gallu bod yn swnllyd ar adegau, ond mae gennym ystafelloedd ymneilltuo, a chroeso i unrhyw un eu defnyddio.
 • Mae gennym nifer o lechi Ysgrifennu LCD, sy’n ddefnyddiol fel dull cyfathrebu amgen.
 • Mae gennym nifer fechan o amddiffynwyr clustiau i bobl sydd angen amddiffyn eu clustiau oherwydd sensitifrwydd i sŵn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

 

Gwybodaeth i bobl ddall, rhannol ddall a ffotosensitif

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae fersiynau print bras o adnoddau ar gael fel rheol.
 • Nid oes adnoddau ar gael ar ffurf CD sain, CD DAISY, MP3, Braille a diagramau cyffyrddadwy fel rheol, ond gellir cael copïau ar gais.
 • Mae goleuadau LED a fflworolau yn ein canolfan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd, byddwn ni’n defnyddio golau naturiol neu oleuadau amgen os oes modd.

 

Gwybodaeth i bobl Awtistig, gorbryderus a Niwroamrywiol

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Rydyn ni’n croesawu pobl sy’n bryderus neu’n nerfus ddod yn gynnar i’n holl ddigwyddiadau os ydynt am siarad â pherson cyswllt yn unigol cyn ymuno â grŵp. Cysylltwch â ni os hoffech gwrdd â rhywun ymlaen llaw, neu dewch hyd at 30 munud yn gynnar i hwyluso mynediad i ddigwyddiadau.
 • Mae gennym gasgliad o deganau synhwyraidd/symbylu i bobl eu defnyddio a chwarae â nhw. Mae’r rhain yn cael eu glanhau’n rheolaidd am resymau hylendid.

Gwybodaeth i bobl ag alergeddau difrifol neu imiwnedd gwan.

 • Mae gennym system aerdymheru ar y to ac rydyn ni’n defnyddio rheiddiaduron trydan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd (alergenau, cynnwys llwch, perygl o heintiad ac ati), byddwn ni’n defnyddio dulliau gwresogi/oeri naturiol neu amgen os oes modd.
 • Rydyn ni’n croesawu’r defnydd o fasgiau diogelwch / atal gronynnau i’r rhai sydd am/angen eu defnyddio.

Gwybodaeth Cymorth Cyntaf

 • Mae offer Cymorth Cyntaf ar gael yn ein swyddfeydd, mewn bag ffabrig gwyrdd mewn lle amlwg ar y wal..
 • Mae gennym naloxone i’w ddefnyddio mewn argyfwng i achub bywyd yn achos gorddos o opiadau.
 • Mewn argyfwng iechyd, dylech ffonio 999 o ffôn y swyddfa neu ffôn poced. Y cyfeiriad yw 216 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

Gwybodaeth am fwyd a diet

 • Mae bwyd a diod ar gael yn y ganolfan fel rheol.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig te, coffi, dŵr ffres, diodydd ysgafn a byrbrydau am ddim.
 • Mae byrbrydau figan, di-glwten, heb soia a heb gynnyrch llaeth ar gael fel rheol, a gallwch eu prynu yn rhywle arall a dod â nhw gyda chi hefyd.
 • Rydyn ni’n defnyddio llaeth buwch safonol, llaeth ceirch a llaeth soia wrth wneud paned.
 • Byddwn ni’n gofyn i’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr beidio ag agor na bwyta bwyd sy’n cynnwys alergenau (cnau ac ati) os bydd hynny’n effeithio ar eich iechyd. Rhowch wybod i ni a byddwn ni’n sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud.
 • Croeso i chi ddod â diod neu fwyd poeth neu oer gyda chi.
 • Croeso i chi ddod â’ch meddyginiaeth presgripsiwn eich hun.

Os oes unrhyw bryderon gennych am ddod, neu am rywun sy’n bwriadu dod, cysylltwch â’r tîm yn MAD Abertawe.

Diolch i Ganolfan Adnoddau Traws Belffast am ddarparu’r templed yma. Os hoffech chi ddefnyddio’r manylion hygyrchedd yma fel templed ar gyfer eich canolfan neu’ch sefydliad chi, croeso i chi wneud hynny; mae’n drwyddedig o dan drwydded Creative Commons BY-NC-SA v4.0.

Ble ydyn ni

 • Mae cerddwyr a beicwyr yn gallu cyrraedd MAD Abertawe o’r Stryd Fawr.
 • Mae llwybr cerdded y Stryd Fawr yn wastad ag arwyneb gweddol dda.
 • Gallwch barcio beics yn y mannau parcio beics cyhoeddus yng ngorsaf drenau Abertawe

 

Os ydych chi’n dod ar y bws neu’r trên:

 • Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Abertawe, sydd 2 funud o gerdded i ffwrdd.
 • Gallwch gyrraedd y Ganolfan ar wasanaethau bws Abertawe rhifau 10, 36, 8 ac X13, ac mae’r safle bysiau agosaf gyferbyn ar y Stryd Fawr.
 • Os ydych chi’n dod mewn car neu ar feic modur, gallwch barcio yn y meysydd parcio sydd gerllaw neu ar y stryd. Mae’r mannau parcio ar y stryd yn dueddol o fod yn gyfyngedig yn ystod oriau busnes am ei bod hi’n ardal brysur, ond mae lleoedd ar gael am hyd at awr fel arfer.
 • Mae mannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr i bobl â Bathodynnau Glas. Mae’r man parcio agosaf 15m o’r drws, a does dim grisiau ar hyd y ffordd. Mae eicon yn marcio’r mannau parcio hyn.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd y ganolfan

 • Rydyn ni’n ceisio gwneud ein hachlysuron mor hwylus â phosibl fe y gall cynifer o bobl â phosibl ddod. Mae manylion penodol am hygyrchedd y ganolfan isod. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â geraint@madswansea.com.

Gwybodaeth gyffredinol

 • Mae gennym doiled niwtral o ran rhywedd. Toiled un bwth sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac â bin nwyddau mislif yw hwn. Mae yna flwch â nwyddau mislif ac offer ymolchi yn yr ystafell ymolchi.
 • Nid yw ein tolied hygyrch yn bodloni safonau Changing Places. Mae rhestr o’r toiledau Changing Places sydd ar gael yn Abertawe yma: Changing Places Toilets (changing-places.org). Mae’r toiled Changing Places agosaf yng ngorsaf drenau Abertawe, 2 funud i ffwrdd.
 • Rydyn ni’n croesawu gofalwyr yn ein holl ddigwyddiadau.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae ein hadeilad wedi ei wresogi’n dda. Os ydych chi’n cyrraedd wrth i’r adeilad agor, gall gymryd 10-15 munud i gynhesu. Mae gennym system aerdymheru am ddiwrnodau poeth.
 • Yn anffodus, oherwydd maint a chynllun agored ein canolfan, nid oes ystafell weddïo ar gael ar hyn o bryd. Mae yna ystafell weddïo yn City Church Swansea ar Stryd Dyfatty (5 munud i ffwrdd) ac ym Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe yn 159a Ffordd Sain Helen (10 munud i ffwrdd).

 

Gwybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

 • Mae’r drws blaen yn drwm ac nid oes cymorth pŵer arno. Mae hyn yn gallu achosi anawsterau i bobl mewn cadeiriau olwyn, a’r rhai â diffyg cryfder yn rhan uchaf y corff. Mae cymorth gyda’r drws blaen ar gael os oes angen. Canwch y gloch i ofyn am gymorth.
 • Mae ystafell ymolchi hygyrch yng nghefn y swyddfa ar y lefel isaf.
 • Mae llawr y ganolfan yn wastad ac mae’n addas i’r rhan fwyaf o gadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill. Nid oes grisiau yn y ganolfan, ac mae’r holl ardaloedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau swyddfa safonol yw’r holl ddrysau, ac maen nhw’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn.
 • Mae soffas a chadeiriau cyffyrddus ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Mae blancedi a chlustogau ar gael i bobl sydd angen gorffwys am resymau blinder neu oherwydd anableddau.

Gwybodaeth i bobl F/fyddar, trwm eu clyw a sensitif i sŵn

 • Mae gennym system ddolen sail gludadwy sy’n gweithio gyda theclynnau clyw â gosodiad T (telecoil).
 • Mae ein system Dolen Sain yn addas i rai pobl fyddar a thrwm eu clyw heb declyn clyw sy’n gweithio gyda dolen trwy ddefnyddio derbynnydd llaw.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae dehonglwyr iaith arwyddion ar gael yn ein holl ddigwyddiadau ar gais.
 • Defnyddir Capsiynau Caeedig (isdeitlau) ar yr holl gyflwyniadau fideo a ddefnyddir lle bo modd.
 • Mae’r ganolfan yn gallu bod yn swnllyd ar adegau, ond mae gennym ystafelloedd ymneilltuo, a chroeso i unrhyw un eu defnyddio.
 • Mae gennym nifer o lechi Ysgrifennu LCD, sy’n ddefnyddiol fel dull cyfathrebu amgen.
 • Mae gennym nifer fechan o amddiffynwyr clustiau i bobl sydd angen amddiffyn eu clustiau oherwydd sensitifrwydd i sŵn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

 

Gwybodaeth i bobl ddall, rhannol ddall a ffotosensitif

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae fersiynau print bras o adnoddau ar gael fel rheol.
 • Nid oes adnoddau ar gael ar ffurf CD sain, CD DAISY, MP3, Braille a diagramau cyffyrddadwy fel rheol, ond gellir cael copïau ar gais.
 • Mae goleuadau LED a fflworolau yn ein canolfan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd, byddwn ni’n defnyddio golau naturiol neu oleuadau amgen os oes modd.

 

Gwybodaeth i bobl Awtistig, gorbryderus a Niwroamrywiol

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Rydyn ni’n croesawu pobl sy’n bryderus neu’n nerfus ddod yn gynnar i’n holl ddigwyddiadau os ydynt am siarad â pherson cyswllt yn unigol cyn ymuno â grŵp. Cysylltwch â ni os hoffech gwrdd â rhywun ymlaen llaw, neu dewch hyd at 30 munud yn gynnar i hwyluso mynediad i ddigwyddiadau.
 • Mae gennym gasgliad o deganau synhwyraidd/symbylu i bobl eu defnyddio a chwarae â nhw. Mae’r rhain yn cael eu glanhau’n rheolaidd am resymau hylendid.

Gwybodaeth i bobl ag alergeddau difrifol neu imiwnedd gwan.

 • Mae gennym system aerdymheru ar y to ac rydyn ni’n defnyddio rheiddiaduron trydan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd (alergenau, cynnwys llwch, perygl o heintiad ac ati), byddwn ni’n defnyddio dulliau gwresogi/oeri naturiol neu amgen os oes modd.
 • Rydyn ni’n croesawu’r defnydd o fasgiau diogelwch / atal gronynnau i’r rhai sydd am/angen eu defnyddio.

Gwybodaeth Cymorth Cyntaf

 • Mae offer Cymorth Cyntaf ar gael yn ein swyddfeydd, mewn bag ffabrig gwyrdd mewn lle amlwg ar y wal..
 • Mae gennym naloxone i’w ddefnyddio mewn argyfwng i achub bywyd yn achos gorddos o opiadau.
 • Mewn argyfwng iechyd, dylech ffonio 999 o ffôn y swyddfa neu ffôn poced. Y cyfeiriad yw 216 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

Gwybodaeth am fwyd a diet

 • Mae bwyd a diod ar gael yn y ganolfan fel rheol.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig te, coffi, dŵr ffres, diodydd ysgafn a byrbrydau am ddim.
 • Mae byrbrydau figan, di-glwten, heb soia a heb gynnyrch llaeth ar gael fel rheol, a gallwch eu prynu yn rhywle arall a dod â nhw gyda chi hefyd.
 • Rydyn ni’n defnyddio llaeth buwch safonol, llaeth ceirch a llaeth soia wrth wneud paned.
 • Byddwn ni’n gofyn i’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr beidio ag agor na bwyta bwyd sy’n cynnwys alergenau (cnau ac ati) os bydd hynny’n effeithio ar eich iechyd. Rhowch wybod i ni a byddwn ni’n sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud.
 • Croeso i chi ddod â diod neu fwyd poeth neu oer gyda chi.
 • Croeso i chi ddod â’ch meddyginiaeth presgripsiwn eich hun.

Os oes unrhyw bryderon gennych am ddod, neu am rywun sy’n bwriadu dod, cysylltwch â’r tîm yn MAD Abertawe.

Diolch i Ganolfan Adnoddau Traws Belffast am ddarparu’r templed yma. Os hoffech chi ddefnyddio’r manylion hygyrchedd yma fel templed ar gyfer eich canolfan neu’ch sefydliad chi, croeso i chi wneud hynny; mae’n drwyddedig o dan drwydded Creative Commons BY-NC-SA v4.0.

Ble ydyn ni

 • Mae cerddwyr a beicwyr yn gallu cyrraedd MAD Abertawe o’r Stryd Fawr.
 • Mae llwybr cerdded y Stryd Fawr yn wastad ag arwyneb gweddol dda.
 • Gallwch barcio beics yn y mannau parcio beics cyhoeddus yng ngorsaf drenau Abertawe

 

Os ydych chi’n dod ar y bws neu’r trên:

 • Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Abertawe, sydd 2 funud o gerdded i ffwrdd.
 • Gallwch gyrraedd y Ganolfan ar wasanaethau bws Abertawe rhifau 10, 36, 8 ac X13, ac mae’r safle bysiau agosaf gyferbyn ar y Stryd Fawr.
 • Os ydych chi’n dod mewn car neu ar feic modur, gallwch barcio yn y meysydd parcio sydd gerllaw neu ar y stryd. Mae’r mannau parcio ar y stryd yn dueddol o fod yn gyfyngedig yn ystod oriau busnes am ei bod hi’n ardal brysur, ond mae lleoedd ar gael am hyd at awr fel arfer.
 • Mae mannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr i bobl â Bathodynnau Glas. Mae’r man parcio agosaf 15m o’r drws, a does dim grisiau ar hyd y ffordd. Mae eicon yn marcio’r mannau parcio hyn.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd y ganolfan

 • Rydyn ni’n ceisio gwneud ein hachlysuron mor hwylus â phosibl fe y gall cynifer o bobl â phosibl ddod. Mae manylion penodol am hygyrchedd y ganolfan isod. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â geraint@madswansea.com.

Gwybodaeth gyffredinol

 • Mae gennym doiled niwtral o ran rhywedd. Toiled un bwth sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac â bin nwyddau mislif yw hwn. Mae yna flwch â nwyddau mislif ac offer ymolchi yn yr ystafell ymolchi.
 • Nid yw ein tolied hygyrch yn bodloni safonau Changing Places. Mae rhestr o’r toiledau Changing Places sydd ar gael yn Abertawe yma: Changing Places Toilets (changing-places.org). Mae’r toiled Changing Places agosaf yng ngorsaf drenau Abertawe, 2 funud i ffwrdd.
 • Rydyn ni’n croesawu gofalwyr yn ein holl ddigwyddiadau.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae ein hadeilad wedi ei wresogi’n dda. Os ydych chi’n cyrraedd wrth i’r adeilad agor, gall gymryd 10-15 munud i gynhesu. Mae gennym system aerdymheru am ddiwrnodau poeth.
 • Yn anffodus, oherwydd maint a chynllun agored ein canolfan, nid oes ystafell weddïo ar gael ar hyn o bryd. Mae yna ystafell weddïo yn City Church Swansea ar Stryd Dyfatty (5 munud i ffwrdd) ac ym Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe yn 159a Ffordd Sain Helen (10 munud i ffwrdd).

 

Gwybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

 • Mae’r drws blaen yn drwm ac nid oes cymorth pŵer arno. Mae hyn yn gallu achosi anawsterau i bobl mewn cadeiriau olwyn, a’r rhai â diffyg cryfder yn rhan uchaf y corff. Mae cymorth gyda’r drws blaen ar gael os oes angen. Canwch y gloch i ofyn am gymorth.
 • Mae ystafell ymolchi hygyrch yng nghefn y swyddfa ar y lefel isaf.
 • Mae llawr y ganolfan yn wastad ac mae’n addas i’r rhan fwyaf o gadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill. Nid oes grisiau yn y ganolfan, ac mae’r holl ardaloedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau swyddfa safonol yw’r holl ddrysau, ac maen nhw’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn.
 • Mae soffas a chadeiriau cyffyrddus ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Mae blancedi a chlustogau ar gael i bobl sydd angen gorffwys am resymau blinder neu oherwydd anableddau.

Gwybodaeth i bobl F/fyddar, trwm eu clyw a sensitif i sŵn

 • Mae gennym system ddolen sail gludadwy sy’n gweithio gyda theclynnau clyw â gosodiad T (telecoil).
 • Mae ein system Dolen Sain yn addas i rai pobl fyddar a thrwm eu clyw heb declyn clyw sy’n gweithio gyda dolen trwy ddefnyddio derbynnydd llaw.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae dehonglwyr iaith arwyddion ar gael yn ein holl ddigwyddiadau ar gais.
 • Defnyddir Capsiynau Caeedig (isdeitlau) ar yr holl gyflwyniadau fideo a ddefnyddir lle bo modd.
 • Mae’r ganolfan yn gallu bod yn swnllyd ar adegau, ond mae gennym ystafelloedd ymneilltuo, a chroeso i unrhyw un eu defnyddio.
 • Mae gennym nifer o lechi Ysgrifennu LCD, sy’n ddefnyddiol fel dull cyfathrebu amgen.
 • Mae gennym nifer fechan o amddiffynwyr clustiau i bobl sydd angen amddiffyn eu clustiau oherwydd sensitifrwydd i sŵn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

 

Gwybodaeth i bobl ddall, rhannol ddall a ffotosensitif

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae fersiynau print bras o adnoddau ar gael fel rheol.
 • Nid oes adnoddau ar gael ar ffurf CD sain, CD DAISY, MP3, Braille a diagramau cyffyrddadwy fel rheol, ond gellir cael copïau ar gais.
 • Mae goleuadau LED a fflworolau yn ein canolfan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd, byddwn ni’n defnyddio golau naturiol neu oleuadau amgen os oes modd.

 

Gwybodaeth i bobl Awtistig, gorbryderus a Niwroamrywiol

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Rydyn ni’n croesawu pobl sy’n bryderus neu’n nerfus ddod yn gynnar i’n holl ddigwyddiadau os ydynt am siarad â pherson cyswllt yn unigol cyn ymuno â grŵp. Cysylltwch â ni os hoffech gwrdd â rhywun ymlaen llaw, neu dewch hyd at 30 munud yn gynnar i hwyluso mynediad i ddigwyddiadau.
 • Mae gennym gasgliad o deganau synhwyraidd/symbylu i bobl eu defnyddio a chwarae â nhw. Mae’r rhain yn cael eu glanhau’n rheolaidd am resymau hylendid.

Gwybodaeth i bobl ag alergeddau difrifol neu imiwnedd gwan.

 • Mae gennym system aerdymheru ar y to ac rydyn ni’n defnyddio rheiddiaduron trydan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd (alergenau, cynnwys llwch, perygl o heintiad ac ati), byddwn ni’n defnyddio dulliau gwresogi/oeri naturiol neu amgen os oes modd.
 • Rydyn ni’n croesawu’r defnydd o fasgiau diogelwch / atal gronynnau i’r rhai sydd am/angen eu defnyddio.

Gwybodaeth Cymorth Cyntaf

 • Mae offer Cymorth Cyntaf ar gael yn ein swyddfeydd, mewn bag ffabrig gwyrdd mewn lle amlwg ar y wal..
 • Mae gennym naloxone i’w ddefnyddio mewn argyfwng i achub bywyd yn achos gorddos o opiadau.
 • Mewn argyfwng iechyd, dylech ffonio 999 o ffôn y swyddfa neu ffôn poced. Y cyfeiriad yw 216 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

Gwybodaeth am fwyd a diet

 • Mae bwyd a diod ar gael yn y ganolfan fel rheol.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig te, coffi, dŵr ffres, diodydd ysgafn a byrbrydau am ddim.
 • Mae byrbrydau figan, di-glwten, heb soia a heb gynnyrch llaeth ar gael fel rheol, a gallwch eu prynu yn rhywle arall a dod â nhw gyda chi hefyd.
 • Rydyn ni’n defnyddio llaeth buwch safonol, llaeth ceirch a llaeth soia wrth wneud paned.
 • Byddwn ni’n gofyn i’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr beidio ag agor na bwyta bwyd sy’n cynnwys alergenau (cnau ac ati) os bydd hynny’n effeithio ar eich iechyd. Rhowch wybod i ni a byddwn ni’n sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud.
 • Croeso i chi ddod â diod neu fwyd poeth neu oer gyda chi.
 • Croeso i chi ddod â’ch meddyginiaeth presgripsiwn eich hun.

Os oes unrhyw bryderon gennych am ddod, neu am rywun sy’n bwriadu dod, cysylltwch â’r tîm yn MAD Abertawe.

Diolch i Ganolfan Adnoddau Traws Belffast am ddarparu’r templed yma. Os hoffech chi ddefnyddio’r manylion hygyrchedd yma fel templed ar gyfer eich canolfan neu’ch sefydliad chi, croeso i chi wneud hynny; mae’n drwyddedig o dan drwydded Creative Commons BY-NC-SA v4.0.

Ble ydyn ni

 • Mae cerddwyr a beicwyr yn gallu cyrraedd MAD Abertawe o’r Stryd Fawr.
 • Mae llwybr cerdded y Stryd Fawr yn wastad ag arwyneb gweddol dda.
 • Gallwch barcio beics yn y mannau parcio beics cyhoeddus yng ngorsaf drenau Abertawe

 

Os ydych chi’n dod ar y bws neu’r trên:

 • Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Abertawe, sydd 2 funud o gerdded i ffwrdd.
 • Gallwch gyrraedd y Ganolfan ar wasanaethau bws Abertawe rhifau 10, 36, 8 ac X13, ac mae’r safle bysiau agosaf gyferbyn ar y Stryd Fawr.
 • Os ydych chi’n dod mewn car neu ar feic modur, gallwch barcio yn y meysydd parcio sydd gerllaw neu ar y stryd. Mae’r mannau parcio ar y stryd yn dueddol o fod yn gyfyngedig yn ystod oriau busnes am ei bod hi’n ardal brysur, ond mae lleoedd ar gael am hyd at awr fel arfer.
 • Mae mannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr i bobl â Bathodynnau Glas. Mae’r man parcio agosaf 15m o’r drws, a does dim grisiau ar hyd y ffordd. Mae eicon yn marcio’r mannau parcio hyn.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd y ganolfan

 • Rydyn ni’n ceisio gwneud ein hachlysuron mor hwylus â phosibl fe y gall cynifer o bobl â phosibl ddod. Mae manylion penodol am hygyrchedd y ganolfan isod. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â geraint@madswansea.com.

Gwybodaeth gyffredinol

 • Mae gennym doiled niwtral o ran rhywedd. Toiled un bwth sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac â bin nwyddau mislif yw hwn. Mae yna flwch â nwyddau mislif ac offer ymolchi yn yr ystafell ymolchi.
 • Nid yw ein tolied hygyrch yn bodloni safonau Changing Places. Mae rhestr o’r toiledau Changing Places sydd ar gael yn Abertawe yma: Changing Places Toilets (changing-places.org). Mae’r toiled Changing Places agosaf yng ngorsaf drenau Abertawe, 2 funud i ffwrdd.
 • Rydyn ni’n croesawu gofalwyr yn ein holl ddigwyddiadau.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae ein hadeilad wedi ei wresogi’n dda. Os ydych chi’n cyrraedd wrth i’r adeilad agor, gall gymryd 10-15 munud i gynhesu. Mae gennym system aerdymheru am ddiwrnodau poeth.
 • Yn anffodus, oherwydd maint a chynllun agored ein canolfan, nid oes ystafell weddïo ar gael ar hyn o bryd. Mae yna ystafell weddïo yn City Church Swansea ar Stryd Dyfatty (5 munud i ffwrdd) ac ym Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe yn 159a Ffordd Sain Helen (10 munud i ffwrdd).

 

Gwybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

 • Mae’r drws blaen yn drwm ac nid oes cymorth pŵer arno. Mae hyn yn gallu achosi anawsterau i bobl mewn cadeiriau olwyn, a’r rhai â diffyg cryfder yn rhan uchaf y corff. Mae cymorth gyda’r drws blaen ar gael os oes angen. Canwch y gloch i ofyn am gymorth.
 • Mae ystafell ymolchi hygyrch yng nghefn y swyddfa ar y lefel isaf.
 • Mae llawr y ganolfan yn wastad ac mae’n addas i’r rhan fwyaf o gadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill. Nid oes grisiau yn y ganolfan, ac mae’r holl ardaloedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau swyddfa safonol yw’r holl ddrysau, ac maen nhw’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn.
 • Mae soffas a chadeiriau cyffyrddus ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Mae blancedi a chlustogau ar gael i bobl sydd angen gorffwys am resymau blinder neu oherwydd anableddau.

Gwybodaeth i bobl F/fyddar, trwm eu clyw a sensitif i sŵn

 • Mae gennym system ddolen sail gludadwy sy’n gweithio gyda theclynnau clyw â gosodiad T (telecoil).
 • Mae ein system Dolen Sain yn addas i rai pobl fyddar a thrwm eu clyw heb declyn clyw sy’n gweithio gyda dolen trwy ddefnyddio derbynnydd llaw.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae dehonglwyr iaith arwyddion ar gael yn ein holl ddigwyddiadau ar gais.
 • Defnyddir Capsiynau Caeedig (isdeitlau) ar yr holl gyflwyniadau fideo a ddefnyddir lle bo modd.
 • Mae’r ganolfan yn gallu bod yn swnllyd ar adegau, ond mae gennym ystafelloedd ymneilltuo, a chroeso i unrhyw un eu defnyddio.
 • Mae gennym nifer o lechi Ysgrifennu LCD, sy’n ddefnyddiol fel dull cyfathrebu amgen.
 • Mae gennym nifer fechan o amddiffynwyr clustiau i bobl sydd angen amddiffyn eu clustiau oherwydd sensitifrwydd i sŵn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

 

Gwybodaeth i bobl ddall, rhannol ddall a ffotosensitif

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae fersiynau print bras o adnoddau ar gael fel rheol.
 • Nid oes adnoddau ar gael ar ffurf CD sain, CD DAISY, MP3, Braille a diagramau cyffyrddadwy fel rheol, ond gellir cael copïau ar gais.
 • Mae goleuadau LED a fflworolau yn ein canolfan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd, byddwn ni’n defnyddio golau naturiol neu oleuadau amgen os oes modd.

 

Gwybodaeth i bobl Awtistig, gorbryderus a Niwroamrywiol

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Rydyn ni’n croesawu pobl sy’n bryderus neu’n nerfus ddod yn gynnar i’n holl ddigwyddiadau os ydynt am siarad â pherson cyswllt yn unigol cyn ymuno â grŵp. Cysylltwch â ni os hoffech gwrdd â rhywun ymlaen llaw, neu dewch hyd at 30 munud yn gynnar i hwyluso mynediad i ddigwyddiadau.
 • Mae gennym gasgliad o deganau synhwyraidd/symbylu i bobl eu defnyddio a chwarae â nhw. Mae’r rhain yn cael eu glanhau’n rheolaidd am resymau hylendid.

Gwybodaeth i bobl ag alergeddau difrifol neu imiwnedd gwan.

 • Mae gennym system aerdymheru ar y to ac rydyn ni’n defnyddio rheiddiaduron trydan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd (alergenau, cynnwys llwch, perygl o heintiad ac ati), byddwn ni’n defnyddio dulliau gwresogi/oeri naturiol neu amgen os oes modd.
 • Rydyn ni’n croesawu’r defnydd o fasgiau diogelwch / atal gronynnau i’r rhai sydd am/angen eu defnyddio.

Gwybodaeth Cymorth Cyntaf

 • Mae offer Cymorth Cyntaf ar gael yn ein swyddfeydd, mewn bag ffabrig gwyrdd mewn lle amlwg ar y wal..
 • Mae gennym naloxone i’w ddefnyddio mewn argyfwng i achub bywyd yn achos gorddos o opiadau.
 • Mewn argyfwng iechyd, dylech ffonio 999 o ffôn y swyddfa neu ffôn poced. Y cyfeiriad yw 216 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

Gwybodaeth am fwyd a diet

 • Mae bwyd a diod ar gael yn y ganolfan fel rheol.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig te, coffi, dŵr ffres, diodydd ysgafn a byrbrydau am ddim.
 • Mae byrbrydau figan, di-glwten, heb soia a heb gynnyrch llaeth ar gael fel rheol, a gallwch eu prynu yn rhywle arall a dod â nhw gyda chi hefyd.
 • Rydyn ni’n defnyddio llaeth buwch safonol, llaeth ceirch a llaeth soia wrth wneud paned.
 • Byddwn ni’n gofyn i’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr beidio ag agor na bwyta bwyd sy’n cynnwys alergenau (cnau ac ati) os bydd hynny’n effeithio ar eich iechyd. Rhowch wybod i ni a byddwn ni’n sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud.
 • Croeso i chi ddod â diod neu fwyd poeth neu oer gyda chi.
 • Croeso i chi ddod â’ch meddyginiaeth presgripsiwn eich hun.

Os oes unrhyw bryderon gennych am ddod, neu am rywun sy’n bwriadu dod, cysylltwch â’r tîm yn MAD Abertawe.

Diolch i Ganolfan Adnoddau Traws Belffast am ddarparu’r templed yma. Os hoffech chi ddefnyddio’r manylion hygyrchedd yma fel templed ar gyfer eich canolfan neu’ch sefydliad chi, croeso i chi wneud hynny; mae’n drwyddedig o dan drwydded Creative Commons BY-NC-SA v4.0.

Ble ydyn ni

 • Mae cerddwyr a beicwyr yn gallu cyrraedd MAD Abertawe o’r Stryd Fawr.
 • Mae llwybr cerdded y Stryd Fawr yn wastad ag arwyneb gweddol dda.
 • Gallwch barcio beics yn y mannau parcio beics cyhoeddus yng ngorsaf drenau Abertawe

 

Os ydych chi’n dod ar y bws neu’r trên:

 • Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Abertawe, sydd 2 funud o gerdded i ffwrdd.
 • Gallwch gyrraedd y Ganolfan ar wasanaethau bws Abertawe rhifau 10, 36, 8 ac X13, ac mae’r safle bysiau agosaf gyferbyn ar y Stryd Fawr.
 • Os ydych chi’n dod mewn car neu ar feic modur, gallwch barcio yn y meysydd parcio sydd gerllaw neu ar y stryd. Mae’r mannau parcio ar y stryd yn dueddol o fod yn gyfyngedig yn ystod oriau busnes am ei bod hi’n ardal brysur, ond mae lleoedd ar gael am hyd at awr fel arfer.
 • Mae mannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr i bobl â Bathodynnau Glas. Mae’r man parcio agosaf 15m o’r drws, a does dim grisiau ar hyd y ffordd. Mae eicon yn marcio’r mannau parcio hyn.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd y ganolfan

 • Rydyn ni’n ceisio gwneud ein hachlysuron mor hwylus â phosibl fe y gall cynifer o bobl â phosibl ddod. Mae manylion penodol am hygyrchedd y ganolfan isod. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â geraint@madswansea.com.

Gwybodaeth gyffredinol

 • Mae gennym doiled niwtral o ran rhywedd. Toiled un bwth sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac â bin nwyddau mislif yw hwn. Mae yna flwch â nwyddau mislif ac offer ymolchi yn yr ystafell ymolchi.
 • Nid yw ein tolied hygyrch yn bodloni safonau Changing Places. Mae rhestr o’r toiledau Changing Places sydd ar gael yn Abertawe yma: Changing Places Toilets (changing-places.org). Mae’r toiled Changing Places agosaf yng ngorsaf drenau Abertawe, 2 funud i ffwrdd.
 • Rydyn ni’n croesawu gofalwyr yn ein holl ddigwyddiadau.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae ein hadeilad wedi ei wresogi’n dda. Os ydych chi’n cyrraedd wrth i’r adeilad agor, gall gymryd 10-15 munud i gynhesu. Mae gennym system aerdymheru am ddiwrnodau poeth.
 • Yn anffodus, oherwydd maint a chynllun agored ein canolfan, nid oes ystafell weddïo ar gael ar hyn o bryd. Mae yna ystafell weddïo yn City Church Swansea ar Stryd Dyfatty (5 munud i ffwrdd) ac ym Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe yn 159a Ffordd Sain Helen (10 munud i ffwrdd).

 

Gwybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

 • Mae’r drws blaen yn drwm ac nid oes cymorth pŵer arno. Mae hyn yn gallu achosi anawsterau i bobl mewn cadeiriau olwyn, a’r rhai â diffyg cryfder yn rhan uchaf y corff. Mae cymorth gyda’r drws blaen ar gael os oes angen. Canwch y gloch i ofyn am gymorth.
 • Mae ystafell ymolchi hygyrch yng nghefn y swyddfa ar y lefel isaf.
 • Mae llawr y ganolfan yn wastad ac mae’n addas i’r rhan fwyaf o gadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill. Nid oes grisiau yn y ganolfan, ac mae’r holl ardaloedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau swyddfa safonol yw’r holl ddrysau, ac maen nhw’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn.
 • Mae soffas a chadeiriau cyffyrddus ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Mae blancedi a chlustogau ar gael i bobl sydd angen gorffwys am resymau blinder neu oherwydd anableddau.

Gwybodaeth i bobl F/fyddar, trwm eu clyw a sensitif i sŵn

 • Mae gennym system ddolen sail gludadwy sy’n gweithio gyda theclynnau clyw â gosodiad T (telecoil).
 • Mae ein system Dolen Sain yn addas i rai pobl fyddar a thrwm eu clyw heb declyn clyw sy’n gweithio gyda dolen trwy ddefnyddio derbynnydd llaw.
 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae dehonglwyr iaith arwyddion ar gael yn ein holl ddigwyddiadau ar gais.
 • Defnyddir Capsiynau Caeedig (isdeitlau) ar yr holl gyflwyniadau fideo a ddefnyddir lle bo modd.
 • Mae’r ganolfan yn gallu bod yn swnllyd ar adegau, ond mae gennym ystafelloedd ymneilltuo, a chroeso i unrhyw un eu defnyddio.
 • Mae gennym nifer o lechi Ysgrifennu LCD, sy’n ddefnyddiol fel dull cyfathrebu amgen.
 • Mae gennym nifer fechan o amddiffynwyr clustiau i bobl sydd angen amddiffyn eu clustiau oherwydd sensitifrwydd i sŵn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

 

Gwybodaeth i bobl ddall, rhannol ddall a ffotosensitif

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Mae fersiynau print bras o adnoddau ar gael fel rheol.
 • Nid oes adnoddau ar gael ar ffurf CD sain, CD DAISY, MP3, Braille a diagramau cyffyrddadwy fel rheol, ond gellir cael copïau ar gais.
 • Mae goleuadau LED a fflworolau yn ein canolfan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd, byddwn ni’n defnyddio golau naturiol neu oleuadau amgen os oes modd.

 

Gwybodaeth i bobl Awtistig, gorbryderus a Niwroamrywiol

 • Mae croeso i anifeiliaid cymorth, ac mae dŵr yfed ar gael.
 • Rydyn ni’n croesawu pobl sy’n bryderus neu’n nerfus ddod yn gynnar i’n holl ddigwyddiadau os ydynt am siarad â pherson cyswllt yn unigol cyn ymuno â grŵp. Cysylltwch â ni os hoffech gwrdd â rhywun ymlaen llaw, neu dewch hyd at 30 munud yn gynnar i hwyluso mynediad i ddigwyddiadau.
 • Mae gennym gasgliad o deganau synhwyraidd/symbylu i bobl eu defnyddio a chwarae â nhw. Mae’r rhain yn cael eu glanhau’n rheolaidd am resymau hylendid.

Gwybodaeth i bobl ag alergeddau difrifol neu imiwnedd gwan.

 • Mae gennym system aerdymheru ar y to ac rydyn ni’n defnyddio rheiddiaduron trydan. Os yw hyn yn effeithio ar eich iechyd (alergenau, cynnwys llwch, perygl o heintiad ac ati), byddwn ni’n defnyddio dulliau gwresogi/oeri naturiol neu amgen os oes modd.
 • Rydyn ni’n croesawu’r defnydd o fasgiau diogelwch / atal gronynnau i’r rhai sydd am/angen eu defnyddio.

Gwybodaeth Cymorth Cyntaf

 • Mae offer Cymorth Cyntaf ar gael yn ein swyddfeydd, mewn bag ffabrig gwyrdd mewn lle amlwg ar y wal..
 • Mae gennym naloxone i’w ddefnyddio mewn argyfwng i achub bywyd yn achos gorddos o opiadau.
 • Mewn argyfwng iechyd, dylech ffonio 999 o ffôn y swyddfa neu ffôn poced. Y cyfeiriad yw 216 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

Gwybodaeth am fwyd a diet

 • Mae bwyd a diod ar gael yn y ganolfan fel rheol.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig te, coffi, dŵr ffres, diodydd ysgafn a byrbrydau am ddim.
 • Mae byrbrydau figan, di-glwten, heb soia a heb gynnyrch llaeth ar gael fel rheol, a gallwch eu prynu yn rhywle arall a dod â nhw gyda chi hefyd.
 • Rydyn ni’n defnyddio llaeth buwch safonol, llaeth ceirch a llaeth soia wrth wneud paned.
 • Byddwn ni’n gofyn i’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr beidio ag agor na bwyta bwyd sy’n cynnwys alergenau (cnau ac ati) os bydd hynny’n effeithio ar eich iechyd. Rhowch wybod i ni a byddwn ni’n sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud.
 • Croeso i chi ddod â diod neu fwyd poeth neu oer gyda chi.
 • Croeso i chi ddod â’ch meddyginiaeth presgripsiwn eich hun.

Os oes unrhyw bryderon gennych am ddod, neu am rywun sy’n bwriadu dod, cysylltwch â’r tîm yn MAD Abertawe.

Diolch i Ganolfan Adnoddau Traws Belffast am ddarparu’r templed yma. Os hoffech chi ddefnyddio’r manylion hygyrchedd yma fel templed ar gyfer eich canolfan neu’ch sefydliad chi, croeso i chi wneud hynny; mae’n drwyddedig o dan drwydded Creative Commons BY-NC-SA v4.0.