Datganiad Polisi Diogelu

Pwrpas a chwmpas y datganiad polisi yma

 

Pwrpas y datganiad polisi yma yw:

 • amddiffyn plant, pobl ifanc a phobl rhag niwed
 • rhannu’r egwyddorion cyffredinol sy’n llywio ein dull o weithredu o ran diogelu â phawb.

Mae’r datganiad polisi hwn yn berthnasol i unrhyw un sy’n gweithio ar ran/gyda MAD Abertawe, gan gynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl, cyflogeion, gwirfoddolwyr, Ymddiriedolwyr, gweithwyr llawrydd, partneriaid, aelodau o’r gymuned a chontractwyr (ac unrhyw randdalwyr eraill).

 

Y fframwaith cyfreithiol

Lluniwyd y datganiad polisi hwn ar sail deddfwriaeth, polisi a chanllawiau â’r nod o ddiogelu pobl yng Nghymru. Gellir cael crynodeb o’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau allweddol yn:

Diogelu | Cyfraith Cymru (llyw.cymru)

nspcc.org.uk/childprotection

Dogfennau ategol

Mae’r datganiad polisi hwn yn gyson â pholisïau sefydliadol, gweithdrefnau, canllawiau a dogfennau cysylltiedig eraill MAD Abertawe (sydd ar gael ar gais), gan gynnwys:

 • Y Polisi a’r Gweithdrefnau Diogelu
 • Y Polisi a’r Gweithdrefnau Diogelu Digidol
 • Disgrifiad o rôl yr Arweinydd Diogelu Dynodedig, y Dirprwy Arweinydd Diogelu a’r Arweinydd Diogelu ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • Delio â datgeliadau a phryderon
 • Rheoli honiadau yn erbyn Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr
 • Cofnodi pryderon a rhannu gwybodaeth
 • Cadw a storio cofnodion diogelu
 • Cod ymarfer
 • Y cyfryngau cymdeithasol, delweddau a Diogelu Data
 • Y Polisi a’r Gweithdrefnau Recriwtio Cynhwysol (gan gynnwys recriwtio mwy diogel)
 • Diogelwch ar lein
 • Atal bwlio
 • Rheoli cwynion
 • Chwythu’r Chwiban
 • Iechyd a diogelwch
 • Cyflwyno staff newydd, hyfforddiant, adroddiadau ar gynnydd a gwerthusiadau, cyfathrebu a chymorth.

Rydyn ni’n credu:

 • na ddylai neb byth brofi camdriniaeth o unrhyw fath
 • bod cyfrifoldeb arnom i hybu lles pawb, i’w cadw nhw’n ddiogel ac ymarfer mewn ffordd sy’n eu hamddiffyn.

Rydyn ni’n cydnabod:

 • bod lles pobl o’r pwys mwyaf yn yr holl waith a wnawn ac yn ein holl benderfyniadau
 • bod gweithio mewn partneriaeth â’r holl randdalwyr yn hanfodol er mwyn hybu lles pobl
 • bod gan bawb yr un hawl i amddiffyniad rhag pob math o niwed neu gamdriniaeth
 • y gall fod angen mesurau diogelu ychwanegol i gadw pobl yn ddiogel.

 

Byddwn ni’n ceisio cadw pobl yn ddiogel trwy:

 • eu gwerthfawrogi, gwrando arnynt a’u parchu
 • penodi Arweinydd Diogelu Dynodedig, y Dirprwy Arweinydd Diogelu a’r Arweinydd Diogelu ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • mabwysiadu arferion gorau o ran diogelu trwy ein polisïau, ein gweithdrefnau a’n codau ymddygiad
 • datblygu a gweithredu Polisi Diogelu Digidol effeithiol a gweithdrefnau cysylltiedig
 • darparu rheolaeth effeithiol ar gyfer Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr trwy adolygiadau o gynnydd a gwerthusiadau, cymorth, hyfforddiant, cyfathrebu, arferion myfyrgar a mesurau sicrhau ansawdd fel eu bod oll yn gwybod am ein polisïau, gweithdrefnau a chodau ymarfer ac yn eu dilyn yn hyderus ac yn fedrus
 • cofnodi a storio a defnyddio gwybodaeth yn broffesiynol ac yn ddiogel, yn unol â’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau diogelu data. Mae MAD Abertawe wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Yr ICO yw corff annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth. Ein cyfeirnod cofrestru gydag ICO yw: ZB383136
 • rhannu gwybodaeth am ddiogelu ac arferion da â phobl trwy nifer o sianelau, gan gynnwys mewn byrddau strategol (Grŵp Adolygu Safonau Diogelu Gofal Cymdeithasol Cymru a Grŵp Diogelu’r Sector Gwaith Ieuenctid) a thrwy weithredu ein Strategaeth Cyfathrebu
 • sicrhau bod pobl yn gwybod ble i droi am gymorth os oes pryderon ganddynt
 • defnyddio ein gweithdrefnau diogelu i rannu pryderon a gwybodaeth berthnasol mewn ffordd briodol
 • defnyddio ein gweithdrefnau i reoli unrhyw honiadau mewn ffordd briodol
 • creu a chynnal amgylchedd gwrth-fwlio a sicrhau bod gennym bolisi a gweithdrefn i’n helpu ni i ddelio’n effeithiol ag unrhyw fwlio sy’n digwydd
 • sicrhau bod gennym fesurau effeithiol ar gyfer cwyno a chwythu’r chwiban
 • sicrhau ein bod ni’n darparu amgylchedd ffisegol diogel, trwy gymhwyso mesurau iechyd a diogelwch yn unol â’r gyfraith a chanllawiau rheoliadol
 • meithrin diwylliant o ddiogelu lle mae pobl yn eu trin ei gilydd â pharch ac yn teimlo’n gyffyrddus ynghylch rhannu pryderon.

 

Manylion cysylltu

Yr Arweinydd Diogelu Dynodedig

 

Enw: Geraint Turner

E-bost: geraint@madswansea.com

 Ffôn: 07956391865

 

Dirprwy Arweinydd Diogelu Dynodedig

 

Enw: Charlotte Davies

E-bost: charlotte@madswansea.com

Ffôn: 07961499012

 

Arweinydd Diogelu’r Ymddiriedolwyr

 

Enw: Candice Lloyd

E-bost: cand@thedoidea.co

 

Llinell Gymorth yr NSPCC

Dydd Llun – Dydd Gwener (10am – 3pm)

0808 800 5000

 

Un Pwynt Cyswllt Plant Abertawe

Dydd Llun – Dydd Iau (8.30am – 5pm)

Dydd Gwener (8.30am – 4.30pm)

 01792 635180

 

Tîm Diogelu Oedolion Abertawe

Dydd Llun – Dydd Iau (8.30am – 5pm)

Dydd Gwener (8.30am – 4.30pm)

 01792 636854

 

Tîm Dyletswydd Brys Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe (y tu hwnt i oriau swyddfa) https://www.swansea.gov.uk/contactemergencydutyteam

01792 775501

 

Rydyn ni’n adolygu ein Polisïau Diogelu, ein gweithdrefnau ac arferion da yn flynyddol.

Darperir hyfforddiant trwy’r hyfforddiant cychwynnol a phob 6 mis wedyn.

 

Dyddiad adolygu diwethaf y polisi hwn: Mawrth 2024

Charlotte Davies, Prif Weithredwr