Amdanom ni

Sefydlwyd Swansea MAD yn 2009, gyda chenhadaeth o rannu sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau a chefnogi pobl i fod yn greadigol. Rydym yn angerddol am Abertawe a’n cymunedau a hefyd yn gweithio gyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn elusen ieuenctid a chymunedol sy’n cael ei gyrru gan gynhwysiant digidol, y celfyddydau, cyfiawnder cymdeithasol, treftadaeth a’r amgylchedd. Rydym yn creu ystod eang o gynnwys a chyfryngau digidol gyda phobl sy’n rhannu ein gwerthoedd. Mae gennym berthynas hyblyg, gyd-gynhyrchiol gyda phobl ifanc, y gymuned a phartneriaid. Cysylltwch â ni – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cwrdd â’r tîm

Charlotte Davies [hi/hithau]

Charlotte Davies [hi/hithau]

Prif Weithredwr

Mae gen i 25 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a chymunedau, gan gynnwys fel Gweithiwr Ieuenctid, Darlithydd, Gofalwr Maeth, Mentor, Cwnselwr a Rheolwr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae cyfiawnder cymdeithasol a brwydro dros gydraddoldeb wedi bod yn genhadaeth i mi ers pan oeddwn i’n blentyn. Helpodd fy mhrofiadau cynnar o orymdeithio dros y glowyr yng Nghymru fel plentyn i ffurfio’r person y gwelwch chi heddiw a’r profiadau hyn a sbardunodd fy ymroddiad i frwydro dros hawliau dynol. Rydw i wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Abertawe am y rhan fwyaf o’m hoes ac rwy’n angerddol dros y ddinas a’i phobl.

Cysylltwch os ydych am gael sgwrs! 

charlotte@swanseamad.com

Beth Turner [hi/hithau]

Beth Turner [hi/hithau]

Rheolwr Swyddfa

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gwahanol leoliadau ers 6 blynedd ac mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth i mi am y gwahanol rolau ac arbenigeddau yn y maes. Yn fwyaf diweddar, rydw i wedi bod yn cydweithio’n agos â phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynorthwyo eu dysg a’u datblygiad a darparu gweithgareddau i gyfoethogi eu bywydau pob dydd. Yn wreiddiol, fe astudiais i Drin Gwallt yn y coleg a chymhwyso â Lefel 3 cyn symud i astudio Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad Lefel 3. Trwy weithio mewn ysgolion, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys; Diogelu, Cymorth Cyntaf Pediatrig, Iechyd a Diogelwch, Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth a Sgiliau Hanfodol.

Rydw i wedi ymuno â MAD Abertawe fel Rheolwr Swyddfa am fy mod i wir yn credu ym mhwysigrwydd mannau diogel lle gall pobl ddysgu sgiliau newydd, cael eu hannog i ddatblygu eu hangerdd a chael y cymorth sydd ei angen arnynt, sy’n rhywbeth y mae MAD Abertawe’n ei werthfawrogi ac yn ei ddangos pob dydd.

Dave Berry [ef/fe]

Dave Berry [ef/fe]

Digidol

Yn ystod fy mhlentyndod, er mwyn gallu parhau gyda’m hobsesiwn gyda cherddoriaeth, adeiladais fy nghyfrifiadur cyntaf a gwnaeth hynny ganiatáu i mi ddechrau cynhyrchu cerddoriaeth. Wrth astudio, roeddwn yn dysgu dosbarthiadau mewn Technoleg Cerddoriaeth ac amryw o apiau gwe Adobe. Roedd hyn o gymorth mawr i mi i ddatblygu angerdd dros ddysgu. Tua’r adeg hon, dechreuais rith-gynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer artistiaid amrywiol ar-lein a dechreuais gwmni atgyweirio cyfrifiaduron. Yn dilyn hynny, penderfynais ddychwelyd i’r byd academaidd i astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol gan gymhwyso fel peiriannydd rhwydwaith Cisco.  

Ymunais â Swansea MAD er mwyn i mi allu defnyddio’r ystod eang o dechnolegau rydw i wedi dysgu sut i’w gweithredu dros y blynyddoedd yn ogystal â chefnogi’r rhai nad ydyn nhw’n defnyddio technoleg ar hyn o bryd a datblygu’r rhai sydd eisoes ar eu taith.

Fikayo Ilori [hi/hithau]

Fikayo Ilori [hi/hithau]

Rheolwr Sicrhau Ansawdd

Mae gen i dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac
rwy’n angerddol iawn am gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad. Mae’r
ffaith fy mod i wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau Model y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl ifanc yn fy ieuenctid yn dyst i hyn, gan
drafod a chynnig atebion i’r materion sy’n effeithio ar fenywod a phlant ar
draws y byd. Pan oeddwn i’n 14 oed, fe gymerais i ran mewn protest
cenedlaethol yn erbyn y gyfraith sy’n cefnogi caniatáu i blant briodi yng
Ngogledd Nigeria.

Nid peth newydd yw fy angerdd i frwydro yn erbyn anghyfiawnder
cymdeithasol, anghydraddoldeb a gormes, ac rydw i wedi parhau i wneud
hynny trwy fy mhrofiad fel cyfreithiwr yng Ngweriniaeth Ffederal Nigeria,
ac yn ddiweddar wrth astudio am radd meistr mewn Polisi Cyhoeddus ym
Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio mewn
amgylchedd fel MAD Abertawe, sy’n darparu’r cyfle i mi ddatblygu’r sgiliau
angenrheidiol a bod yn rhan o sgwrs a fydd yn sbarduno newidiadau
cadarnhaol ym mywydau pobl.

Geraint Turner [ef/fe]

Geraint Turner [ef/fe]

Cyllid a Gweithrediadau

Fel person ifanc, cefais brofiad o fanteision chwarae rhan mewn Gwasanaethau
Ieuenctid, a chefais fy ymbweru trwy hynny i wneud newidiadau cadarnhaol yn fy nghymuned. Yn 16 oed, cefais grant o £10,000 i sefydlu a rhedeg clwb ieuenctid lleol ar lawr gwlad yn fy mhentref bach gwledig.
Oddi yno, datblygodd fy angerdd dros gysylltu cymunedau a chyfranogaeth, ac
arweiniodd hynny at amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau, ac 14 mlynedd o brofiad ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Fe ymunais â MAD Abertawe fel y gallwn ddefnyddio fy sgiliau wrth weithio gyda’r gymuned gan ddefnyddio dulliau newydd ac arloesol, a defnyddio technoleg ddigidol er mwyn gwella cyfleoedd i bobl a lleihau’r rhwystrau.
Rwy’n Ymddiriedolwr gyda Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) ac yn Drysorydd Canolfan Gymunedol Melin (MCT) yn ogystal â bod yn Aseswr Arweiniol Nod Ansawdd Gwaith Ieuenctid Cyngor y Gweithlu Addysg. Fi oedd Gweithiwr Ifanc y Flwyddyn (YMCA Cymru a Lloegr) yn 2017 ac rwy’n aelod gweithgar o Gynghrair Digidol Cymru, Arweinwyr Digidol, y Grŵp Ymgynghorol ar Waith Ieuenctid Digidol ac yn Hwylusydd Wythnos yr Arweinwyr Digidol.

Phoebe Lacey-Freeman [hi/hithau]

Phoebe Lacey-Freeman [hi/hithau]

Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgyrchoedd

Mae fy nghefndir a’m hastudiaethau ym maes y theatr a drama, ac rwy’n gefnogwr brwd iawn o amddiffyn sectorau’r celfyddydau a threftadaeth er mwyn hyrwyddo eu gwerth i gymunedau ehangach. Ers graddio yn 2020, rydw i wedi bod yn ceisio ehangu fy sgiliau, ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael gweithio ar brosiectau niferus ar draws sector y celfyddydau, addysg a threftadaeth. Yn ddiweddar rydw i wedi mwynhau cefnogi arddangosfeydd a phrosiectau ieuenctid Amgueddfa Cymru, ac rwy’n gobeithio gallu cynnal lles pobl ifanc yn hynny o beth. Fe gychwynnais i weithio gyda MAD Abertawe trwy’r prosiect Raise Your Voice, pan ysgrifennais i ddarn llefaru am ddatblygu’r celfyddydau a chydnabod eu bod yn hyfyw fel llwybr gyrfaol; rhywbeth sy’n arbennig o bwysig i mi. Rydw i wrth fy modd i fod yn rhan o dîm MAD Abertawe er mwyn helpu i feithrin cysylltiadau pellach â’r gymuned ehangach; helpu i gyfeirio pobl at gyfleoedd newydd a chynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau y gallant eu defnyddio yn y dyfodol. Rwy’n gobeithio chwarae rhan wrth gynnal diwylliant, celfyddydau a threftadaeth Cymru fel y gall cenedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.  

Rachel Benson [hi/hithau]

Rachel Benson [hi/hithau]

Codi Arian a Chynaliadwyedd

Mae gen i 10 mlynedd o brofiad yn y sector Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yng Nghymru, fel Gweithiwr Cymorth, Rheolwr Cydraddoldeb, Ymddiriedolwr a Thiwtor AU. Mae cyfiawnder cymdeithasol, cynhwysiant a gweld pobl ifanc yn cael mynediad i fannau diogel lle maen nhw’n teimlo fel eu bod nhw’n perthyn yn fy sbarduno. 

Astudiais Lenyddiaeth Saesneg yn y brifysgol yn wreiddiol ac rwy’n angerddol am wneud y celfyddydau yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Yn ystod fy ngyrfa, rydw i wedi bod yn ffodus i weithio ar y cyd gydag artistiaid, gan gefnogi pobl ifanc i greu cynnwys theatr a ffilm i ddatblygu hyder, rhannu eu straeon a’u dyheadau ac eirioli dros newid.

.

Sabba Humayun [hi/hithau]

Sabba Humayun [hi/hithau]

Rheolwr Swyddfa

Mae gen i dros 7 mlynedd o brofiad o weithio gyda’r gymuned wrth wirfoddoli gyda mwy na 25 o sefydliadau ers 2016. Mae fy rolau mewn gwaith cymunedol wedi cynnwys bod yn ymddiriedolwr gyda grŵp cymorth cymunedol UID i geiswyr lloches, derbynnydd a Gweithiwr Ieuenctid gyda Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

EYST yn Abertawe, Gweithiwr Achos gyda Chyngor y Ffoaduriaid, Cennad Ifanc gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, a Chennad Llais gyda’r Groes Goch Brydeinig, helpu gofalwyr ifanc gyda gofalwyr ifanc yn YMCA, trefnydd grŵp menywod, gweithredwr gweledol a Chadeirydd gyda PCSO Heddlu De Cymru yn Abertawe asawl un arall! Rydw i wedi helpu i gyfieithu ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill am fy mod i’n rhugl mewn mwy na 4 iaith.

Rydw i ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd gan gynnwys Gwobr yr Uwch Siryf yn 2017 am wasanaeth arbennig a gwerthfawr i Abertawe Dinas Lloches wrth gynorthwyo ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Rydw i wedi ennill sawl gwobr hefyd, am gystadleuaeth ffotograffiaeth ddwyieithog Prifysgol Abertawe, gwobr cyflawniad y 5 uchaf, a Gwobr Ryngwladol Diana fy ngwaith gwirfoddol yn gynnar yn 2020.

Rwy’n angerddol iawn ac yn benderfynol o helpu pobl a chynorthwyo eu hanghenion. Rwy’n hoffi dysgu pethau newydd ac ennill profiadau newydd. Trwy fy angerdd dros ddysgu rydw i wedi llwyddo i gyflawni sawl peth, gan gynnwys diploma mewn trin gwallt, ac rwy’n gobeithio agor salon trin gwallt yn Abertawe un diwrnod. Rydw i wrthi’n astudio am radd BA mewn Ffotograffiaeth, y Cyfryngau Dogfennu a Gweithredu Gweledol ar hyn o bryd hefyd, a byddaf i’n graddio yn 2024.

Fel menyw ifanc Fwslimaidd o gymuned du a lleiafrifol ethnig, rwy’n credu mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu ymdeimlad o berthyn i bawb yn y gymuned, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr ar gael gweithio gyda MAD Abertawe am y bydd yn rhoi cyfle i mi ddefnyddio fy mhrofiad gwaith ac ennill profiadau newydd mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Sam Hobby [ef/fe]

Sam Hobby [ef/fe]

Swyddog Cyfathrebu a Chymorth Prosiectau

Graddiais i o Brifysgol Abertawe yn 2021 â BA yn y cyfryngau a chyfathrebu, ac rwy’n angerddol ynghylch cynrychiolaeth yn y cyfryngau. Ffilm a theledu yw fy mhrif feysydd diddordeb, a lluniais fy nhraethawd hir am bortreadau o bobl ag anableddau corfforol yn ffilmiau Hollywood. Am fy mod i’n anabl fy hun mae’n bwnc sy’n agos at fy nghalon. Rydw i wedi bod yn chwarae pêl-fasged mewn cadair olwyn ers nifer o flynyddoedd ac rwy’n helpu i reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol y clwb.  Y rheswm pam oeddwn i am ymuno â MAD Abertawe oedd er mwyn cael chwarae rhan mewn rhywbeth gwerth chweil i ddinas Abertawe, wrth ddatblygu fy sgiliau fy hun hefyd. Rydw i wedi byw yn Abertawe trwy gydol fy mywyd cymharol fyr, felly mae’n fraint cael gweithio gyda phobl sydd â buddiannau artistig Abertawe mewn golwg.

 

Stuart Sumner-Smith [ef/fe]

Stuart Sumner-Smith [ef/fe]

Cyflogadwyedd

Mae gen i dros 10 mlynedd o brofiad o ddefnyddio technoleg ddigidol a datblygu digidol strategol yn cefnogi’r gymuned leol yn Abertawe i dyfu a ffynnu. Rwyf yn falch iawn o fod yn rhan o’r tîm yn Swansea MAD sy’n gweithio mewn dull cyd-greadigol ac yn canolbwyntio ar atebion; datblygu ecwiti digidol, trawsnewid prosesau a pherfformiad sefydliadol trwy greadigrwydd a thechnoleg ddigidol.

 

Anna Arrieta [hi/hithau]

Anna Arrieta [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Gweithiwr ieuenctid ydw i â phrofiad o gydlynu prosiectau ar gyfer pobl ifanc a rheoli achlysuron byw. Ar hyn o bryd rwy’n Rheolwr Project gydag It’s My Shout, sy’n darparu hyfforddiant ar gyfer pobl sydd â diddordeb ennill profiad ym maes Cynhyrchu Ffilm a Theledu. Yn y gorffennol rydw i wedi arbenigo mewn prosiectau ym maes y celfyddydau creadigol, gan ddatblygu a chyflwyno sesiynau â’r nod o ymbweru pobl ifanc i wireddu eu potensial trwy fynegiant artistig.

Rydw i wedi cydlynu prosiectau mewn amryw o feysydd – o’r celfyddydau creadigol, llesiant, gallu ariannol, democratiaeth a hawliau cyfartal. Mae gen i brofiad hefyd o ddatblygu adnoddau ar gyfer pobl ifanc, yn ogystal â datblygu a hwyluso sesiynau hyfforddi ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn y sector.

Ers ymadael â’r ysgol, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio yn y trydydd sector gan adeiladu ar fy sgiliau a’m profiad, ac rwy’n Ymddiriedolwr i Theatr Genedlaethol Cymru hefyd. Yn fy amser hamdden, rwy’n creu cerddoriaeth, ac yn adolygu llefydd bwyta lleol ar fy nhudalen Instagram @flavahoodwatch.

Candice Lloyd [hi/hithau]

Candice Lloyd [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Rwy’n fam falch i bump o blant o Fro Morgannwg. Dechreuodd fy ngyrfa ym maes addysg blynyddoedd cynnar, lle enillodd fy nhîm Wobr Pearson ar gyfer Addysg. Ers hynny, rydw i wedi gweithio ym maes Llywodraeth leol, addysg a’r trydydd sector i fod yn hyfforddwr, eiriolwr ac awdur rhaglenni hynod brofiadol sy’n canolbwyntio ar atebion. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Rwy’n eiriolwr brwd dros hawliau pobl ac yn gweithio ac yn arbrofi gyda methodolegau creadigol sy’n ysbrydoli newid go iawn. Mae fy ffocws dros y blynyddoedd diwethaf ac yn ystod y cyfnod clo wedi bod ar greu systemau a lleoedd i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc

 

Chizomo Phiri [hi/hithau]

Chizomo Phiri [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Chisomo, neu Chizi, ydw i, a fi yw Swyddog Ymgyrchoedd y Cowshed. Cyn hynny, roeddwn i’n Bartner Polisi a Chyfathrebu gyda Chwarae Teg, ac yn Weithredwr Ymgyrchoedd gyda Seeker Digital.

Fe fues i’n Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a Swyddog Merched NUS Cymru lle cynhaliais i ymgyrch lwyddiannus i ddod â thlodi mislif i ben yng Nghymru. Yn sgil hynny fe enillais i wobr Dewis y BobI Womenspire Chwarae Teg yn 2019.

 Rydw i wedi bod yn Ymddiriedolwr ar Gyngor Ieuenctid Prydain ac ar hyn o bryd rwy’n Ymddiriedolwr gyda Sefydliad Bevan. Mae gen i gyfoeth o brofiad ym meysydd llywodraethu, cydraddoldeb, Cysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu ac rwy’n edrych ymlaen at gyfrannu’r pethau hyn at waith Bwrdd MAD Abertawe.

Kirstie Edwards [hi/hithau]

Kirstie Edwards [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Rwy’n angerddol ynghylch defnyddio’r celfyddydau fel ffordd o helpu i reoli ymddygiad, prosesu teimladau, lleddfu straen a phryderon, a hynny wrth gynyddu hunan-barch. Trwy hyn, mae celfyddyd yn rhoi’r cyfle i ni ddeall ein hunaniaeth a’n lle yn y gymdeithas. Arweiniodd yr angerdd yma i mi raddio o Brifysgol De Cymru â BA mewn Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a Diploma Ôl-radd mewn Cwnsela. Ers hynny, rydw i wedi gweithio yn y sectorau gofal, addysg ac ieuenctid gan ddefnyddio dull o weithredu sy’n canolbwyntio ar bobl i gynorthwyo pobl eraill.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel Rheolwr Llesiant gyda’r YMCA, lle rwy’n cefnogi ein tîm llesiant ac yn rhedeg ein prosiect mentora Y-Girls.

Rydw i mor gyffrous i fod yn rhan o fwrdd ymddiriedolwyr MAD Abertawe, am fy mod i’n credu’n gryf yn y gwaith maen nhw’n eu gwneud ac yn falch o adlewyrchu a chefnogi gwerthoedd y sefydliad.

Leigh Rowland [ef/fe]

Leigh Rowland [ef/fe]

Ymddiriedolwr

Rydw i wedi treulio’r rhan fwyaf o fy ngyrfa yn y sector Gwaith Ieuenctid. Fe ddechreuais i fel Gweithiwr Ieuenctid ym 1998, yn cyflawni dros 40 awr o Waith Ieuenctid wyneb yn wyneb yr wythnos. Fi wedyn oedd y Rheolwr Prosiect a fu wrthi’n datblygu Randomz, Academi Menter Gymdeithasol arobryn a ddenodd gydnabyddiaeth ar draws Ewrop fel prosiect oedd yn torri tir newydd. Fe ddatblygais i hefyd trwy Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Llundain. Cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, a ni oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Safon Aur y Nod Ansawdd am Waith Ieuenctid. Rwy’n rhedeg fy musnes fy hun ar hyn o bryd gan weithio ym maes Eiddo, Morgeisi, Gosodiadau ac Yswiriant. Rwy’n ffodus fy mod i’n dal i gael boddhad o fy ngwaith trwy helpu pobl ifanc i ddod o hyd i’w cartrefi cyntaf. 

Y cyfan rydw i am ei wneud yw gweld pobl ifanc yn hapus – beth bynnag y mae hynny’n ei gymryd, a dylem ni fel oedolion a phobl broffesiynol wneud popeth y gallwn ni i wireddu hyn.

Leon Berry [ef/fe]

Leon Berry [ef/fe]

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Mae MAD Abertawe’n sefydliad deinamig mewn sector arloesol, sy’n creu ac yn cael effaith sylweddol a chadarnhaol yn lleol, yn y gymuned ehangach ac ar fywydau pobl. Mae gwirfoddoli fel aelod o’r Bwrdd yn fraint sy’n caniatáu i mi gefnogi sefydliad a sector llewyrchus, a thîm o staff ysbrydoledig a disglair. Holl ethos MAD Abertawe yw helpu’r gymuned, brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol, cynorthwyo’r bobl sydd angen cymorth a rhoi llais a lle diogel i unigolion a grwpiau a dangynrychiolir. Rwy’n gobeithio bod fy rhan fechan i yn hyn o beth yn helpu’r tîm anhygoel ym MAD Abertawe i fod mewn sefyllfa i ddarparu’r gefnogaeth yma i’r gymuned. Mae gen i 17 mlynedd o brofiad yn y sector Iechyd a Llesiant, 9 mlynedd o brofiad ym maes Uwch Reoli Cyfleusterau, a 3 blynedd o brofiad yn y sector Hyfforddiant ac Addysg, ac rwy’n berchennog ar nifer o fusnesau hefyd.

 

Mymuna Soleman [hi/hithau]

Mymuna Soleman [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Rwy’n dod o dras Somalaidd, a chefais fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd. Rwy’n angerddol dros ben dros gydraddoldeb ac amrywiaeth, ond yn bwysicach na dim cynrychiolaeth gyfartal i fenywod Mwslimaidd groenliw fel fi. Fe astudiais i Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel myfyriwr israddedig, wedyn Gradd Meistr ym maes Iechyd y Cyhoedd; y naill a’r llall ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod cyfnod clo Covid-19, fe sefydlais i The Privilege Café am fy mod i’n teimlo’n rhwystredig gyda’r diffyg amrywiaeth, a doeddwn i ddim yn gallu mynegi fy hun fel menyw groenliw mewn mannau llawn braint. Rydw i wedi hwyluso sesiynau wythnosol ar Zoom sy’n edrych ar amrywiaeth o themâu fel iechyd meddwl, rhagfarn ‘ddiarwybod’ a braint yn y broses recriwtio. Mae lefel y cysylltiad wedi bod yn anhygoel, ac mae craffter, gwybodaeth ac arbenigedd y siaradwyr wedi dod â llwyth o bositifrwydd i bawb sydd wedi mynychu’r sesiynau. Mae’r Caffi’n agored i bawb, ac yn lle diogel i bobl gysylltu, dysgu a defnyddio eu braint er da: https://www.patreon.com/PrivilegeCafe

Rachel Newton-John [hi/hithau]

Rachel Newton-John [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Fe astudiais i Dechnoleg Cerddoriaeth yn y coleg rhwng 2008-2011, a dechreuais i wirfoddoli gyda MAD Abertawe ym mis Medi 2011. Ers hynny, rydw i wedi dylunio, goruchwylio gwaith adeiladu a chreu triniaeth acwstig ein cyfleusterau recordio, rydw i wedi rheoli gwaith pob dydd y cyfleusterau hyn, ac wedi meithrin perthnasau gwaith gydag artistiaid lleol a rhyngwladol trwy ein gwasanaethau recordio, ymarfer a pheirianneg. Fe ddyluniais ac adeiladu fersiwn flaenorol o wefan MAD, ac rwy’n darparu gwasanaethau golygu a chymysgu mewnol ar gyfer rhannau eraill o’r cwmni hefyd, gan gynnwys golygu fideos a phodlediadau sy’n cael eu cynhyrchu’n fewnol.

Stevie Thomas [hi/hithau]

Stevie Thomas [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Fe ddechreuais i hyfforddiant i fod yn Feddyg ym Mhrifysgol Bryste cyn parhau ar lwybr gwyddonol gan raddio mewn Gwyddorau Anatomeg. Es i ymlaen wedyn i ailhyfforddi ym maes y Gyfraith a mynd i weithio ym maes Esgeuluster Clinigol gyda chwmni mawr yn ninas Llundain. Yn y pendraw, fy nghariad at gerddoriaeth fu drechaf ac fe symudais i faes y gyfraith cerddoriaeth yn y gobaith y gallwn gyfuno gwaith a’r peth rwy’n ei garu fwyaf. Fel anturiwr, rydw i wedi teithio, byw a gweithio mewn sawl dinas a gwlad gydag amrywiaeth eang o unigolion o bob proffesiwn, oedran a chefndir. Mae cael gwirfoddoli fel ymddiriedolwr gyda MAD Abertawe’n fraint, ac rwy’n gobeithio dod ag amrywiaeth o brofiadau bywyd a gwybodaeth i fy ngwaith yn y sector elusennol.