Amdanom ni

Sefydlwyd Swansea MAD yn 2009, gyda chenhadaeth o rannu sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau a chefnogi pobl i fod yn greadigol. Rydym yn angerddol am Abertawe a’n cymunedau a hefyd yn gweithio gyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn elusen ieuenctid a chymunedol sy’n cael ei gyrru gan gynhwysiant digidol, y celfyddydau, cyfiawnder cymdeithasol, treftadaeth a’r amgylchedd. Rydym yn creu ystod eang o gynnwys a chyfryngau digidol gyda phobl sy’n rhannu ein gwerthoedd. Mae gennym berthynas hyblyg, gyd-gynhyrchiol gyda phobl ifanc, y gymuned a phartneriaid. Cysylltwch â ni – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Our history

Swansea has always been a hub of creativity, whether this be in the arts, science or technology. Swansea MAD was founded in 2009, driven by a mission to help the creative community in Swansea, by providing access to resources and support. We have partnered with many organisations since then and worked on a wide range of projects. These include:

2013 – 2016 I Am News was a 3-year Community Journalism Project, funded by the Big Lottery. The project worked with over 100 volunteers and provided self-development and accredited training in Journalism, Photography and Video Production. The project acted as a springboard for people, with few or no qualifications, who wanted to enter the media industry.

2014 Our second open access community studio was built, providing low-cost recording and rehearsal facilities for hundreds of musicians.

2015 We provided mentoring in musical performance to 14 participants referred from the Police, Probation and Prison Services, as part of the IOIS (Integrated Offender Interventions Service).

2017 – 2018 Young Welsh Filmmakers, an after school club for aspiring young filmmakers aged 11-18. The project taught children the basics of filmmaking including videography, special and visual effects, editing and scriptwriting.

2018 – 2019 GenU. Funded by the European Social Fund, the project supported young people aged 18-24 in Swansea who were unemployed. Participants took part in skill-building, mentoring and volunteering in Theatre Management, Event Coordination, Theatrical Lighting, Video production / Visual FX, Web Design, Sound Engineering, Music Production and App Development.

2018 – 2019 The Curiosity Project. Funded by the Wellcome Trust and BBC Children in Need, the project introduced children to the science of growing using technology.

2018 – 2019 Swansea Scenes. Funded by the Heritage Lottery Fund, the project documented the oral history of Swansea’s former bands, singers and venues from the 1970’s to the mid 1990’s. We created an archive with over 100 hours of oral history footage, as well as a documentary, exploring the life and times of Swansea’s local live music scene.

2019 – 2021 Clicking Good. Funded by the National Lottery Community Fund, the project provides free tech for good support for local third sector organisations, as well as providing free blended learning training sessions in technology based subjects.

Cwrdd â’r tîm

Stuart Sumner-Smith (ef/fe)

Stuart Sumner-Smith (ef/fe)

Cyflogadwyedd

Mae gen i dros 10 mlynedd o brofiad o ddefnyddio technoleg ddigidol a datblygu digidol strategol yn cefnogi’r gymuned leol yn Abertawe i dyfu a ffynnu. Rwyf yn falch iawn o fod yn rhan o’r tîm yn Swansea MAD sy’n gweithio mewn dull cyd-greadigol ac yn canolbwyntio ar atebion; datblygu ecwiti digidol, trawsnewid prosesau a pherfformiad sefydliadol trwy greadigrwydd a thechnoleg ddigidol.

 

Charlotte Davies (hi/hithau)

Charlotte Davies (hi/hithau)

Prif Weithredwr

Mae gen i 25 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a chymunedau, gan gynnwys fel Gweithiwr Ieuenctid, Darlithydd, Gofalwr Maeth, Mentor, Cwnselwr a Rheolwr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae cyfiawnder cymdeithasol a brwydro dros gydraddoldeb wedi bod yn genhadaeth i mi ers pan oeddwn i’n blentyn. Helpodd fy mhrofiadau cynnar o orymdeithio dros y glowyr yng Nghymru fel plentyn i ffurfio’r person y gwelwch chi heddiw a’r profiadau hyn a sbardunodd fy ymroddiad i frwydro dros hawliau dynol. Rydw i wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Abertawe am y rhan fwyaf o’m hoes ac rwy’n angerddol dros y ddinas a’i phobl.

Cysylltwch os ydych am gael sgwrs! 

charlotte@swanseamad.com

Geraint Turner (ef/fe)

Geraint Turner (ef/fe)

Gweithrediad

Ymunais â’r byd gwaith ieuenctid yn 15 oed, ar ôl bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau am flynyddoedd gyda Gwasanaeth Ieuenctid Abertawe. Yn 16 oed, gadewais yr ysgol a sefydlais fy nghlwb ieuenctid fy hun gyda grant bach o £10,000. O ganlyniad i hyn, llwyddais i gael fy swydd gwaith ieuenctid gyntaf yn rhedeg 3 chlwb ieuenctid dros 5 noson mewn 3 ardal wahanol. Wrth gwblhau fy nghymwysterau Gwaith Ieuenctid, gweithio yn Stadiwm y Liberty a chwblhau Astudiaethau Busnes yn y Coleg, cynigiwyd swydd cyfnod mamolaeth i mi fel Cydlynydd Gweithgareddau gyda Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Crossroads. Daeth y rôl honno wedyn yn un parhaol ac yn y pen draw, cefais swydd fel Rheolwr Gwasanaeth. Dros y 5 mlynedd diwethaf, rwyf wedi datblygu fy sgiliau yn ogystal â chwblhau hyfforddiant ILM Lefel 5, AET Lefel 3 ac fe enillais wobr Gweithiwr Ifanc y Flwyddyn yn 2018. Ymunais â Swansea MAD er mwyn i mi allu defnyddio fy sgiliau gan weithio gyda’r gymuned mewn dulliau newydd ac arloesol, gan ddefnyddio technoleg ddigidol i wella cyfleoedd. Bydd defnyddio sgiliau digidol yn hollbwysig ar gyfer gwaith yn y dyfodol ac rwy’n teimlo y gallaf helpu pobl i wella eu sgiliau ar gyfer eu cyflogaeth yn y dyfodol.

Fikayo Ilori (hi/hithau)

Fikayo Ilori (hi/hithau)

Rheolwr Polisi a Sicrhau Ansawdd

Mae gen i dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac
rwy’n angerddol iawn am gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad. Mae’r
ffaith fy mod i wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau Model y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl ifanc yn fy ieuenctid yn dyst i hyn, gan
drafod a chynnig atebion i’r materion sy’n effeithio ar fenywod a phlant ar
draws y byd. Pan oeddwn i’n 14 oed, fe gymerais i ran mewn protest
cenedlaethol yn erbyn y gyfraith sy’n cefnogi caniatáu i blant briodi yng
Ngogledd Nigeria.

Nid peth newydd yw fy angerdd i frwydro yn erbyn anghyfiawnder
cymdeithasol, anghydraddoldeb a gormes, ac rydw i wedi parhau i wneud
hynny trwy fy mhrofiad fel cyfreithiwr yng Ngweriniaeth Ffederal Nigeria,
ac yn ddiweddar wrth astudio am radd meistr mewn Polisi Cyhoeddus ym
Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio mewn
amgylchedd fel MAD Abertawe, sy’n darparu’r cyfle i mi ddatblygu’r sgiliau
angenrheidiol a bod yn rhan o sgwrs a fydd yn sbarduno newidiadau
cadarnhaol ym mywydau pobl.

Dave Berry (ef/fe)

Dave Berry (ef/fe)

Digidol

Yn ystod fy mhlentyndod, er mwyn gallu parhau gyda’m hobsesiwn gyda cherddoriaeth, adeiladais fy nghyfrifiadur cyntaf a gwnaeth hynny ganiatáu i mi ddechrau cynhyrchu cerddoriaeth. Wrth astudio, roeddwn yn dysgu dosbarthiadau mewn Technoleg Cerddoriaeth ac amryw o apiau gwe Adobe. Roedd hyn o gymorth mawr i mi i ddatblygu angerdd dros ddysgu. Tua’r adeg hon, dechreuais rith-gynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer artistiaid amrywiol ar-lein a dechreuais gwmni atgyweirio cyfrifiaduron. Yn dilyn hynny, penderfynais ddychwelyd i’r byd academaidd i astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol gan gymhwyso fel peiriannydd rhwydwaith Cisco.  

Ymunais â Swansea MAD er mwyn i mi allu defnyddio’r ystod eang o dechnolegau rydw i wedi dysgu sut i’w gweithredu dros y blynyddoedd yn ogystal â chefnogi’r rhai nad ydyn nhw’n defnyddio technoleg ar hyn o bryd a datblygu’r rhai sydd eisoes ar eu taith.

Rachel Benson (hi/hithau)

Rachel Benson (hi/hithau)

Codi Arian a Chynaliadwyedd

Mae gen i 10 mlynedd o brofiad yn y sector Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yng Nghymru, fel Gweithiwr Cymorth, Rheolwr Cydraddoldeb, Ymddiriedolwr a Thiwtor AU. Mae cyfiawnder cymdeithasol, cynhwysiant a gweld pobl ifanc yn cael mynediad i fannau diogel lle maen nhw’n teimlo fel eu bod nhw’n perthyn yn fy sbarduno. 

Astudiais Lenyddiaeth Saesneg yn y brifysgol yn wreiddiol ac rwy’n angerddol am wneud y celfyddydau yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Yn ystod fy ngyrfa, rydw i wedi bod yn ffodus i weithio ar y cyd gydag artistiaid, gan gefnogi pobl ifanc i greu cynnwys theatr a ffilm i ddatblygu hyder, rhannu eu straeon a’u dyheadau ac eirioli dros newid.

.

Anna Arrieta (hi/hithau)

Anna Arrieta (hi/hithau)

Swyddog y Cyfryngau Digidol a Chyfathrebu / Cydlynydd y Prosiect InTune

Gweithiwr ieuenctid ydw i â phrofiad o gydlynu prosiectau ar gyfer pobl ifanc a rheoli achlysuron byw. Yn y gorffennol rydw i wedi arbenigo mewn prosiectau ym maes y celfyddydau creadigol, gan ddatblygu a chyflwyno sesiynau â’r nod o ymbweru pobl ifanc i wireddu eu potensial trwy fynegiant artistig.

Rydw i wedi cydlynu prosiectau mewn amryw o feysydd – o’r celfyddydau creadigol, llesiant, gallu ariannol, democratiaeth a hawliau cyfartal. Mae gen i brofiad hefyd o ddatblygu adnoddau ar gyfer pobl ifanc, yn ogystal â datblygu a hwyluso sesiynau hyfforddi ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn y sector.

Ers ymadael â’r ysgol, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio yn y trydydd sector gan adeiladu ar fy sgiliau a’m profiad, ac rwy’n Ymddiriedolwr i Theatr Genedlaethol Cymru hefyd. Yn fy amser hamdden, rwy’n creu cerddoriaeth, ac yn adolygu llefydd bwyta lleol ar fy nhudalen Instagram @flavahoodwatch.

Jack Hoskins (ef/fe)

Jack Hoskins (ef/fe)

Swyddog Cyllid a Chymorth i Brosiectau

Cefais fy nghyflwyno i MAD Abertawe am y tro cyntaf yn 2018 wrth gymryd rhan mewn gweithdai cerddoriaeth, theatr a ffotograffiaeth fel dysgwr. Mae MAD Abertawe wedi dysgu gwersi gwerthfawr i mi, wedi ehangu fy ngorwelion ac wedi rhoi cymorth i mi pan roedd ei angen. Erbyn hyn rydw i wedi ymuno â thîm MAD Abertawe i ddatblygu fy mhrofiadau yn y sector cyllid, ac fel tiwtor drymio/offer taro. Rwy’n gobeithio gallu helpu pobl eraill i fagu hyder a chael yr un gefnogaeth ag y cefais i trwy MAD Abertawe.me.

 

Candice Lloyd  (hi/hithau)

Candice Lloyd (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Rwy’n fam falch i bump o blant o Fro Morgannwg. Dechreuodd fy ngyrfa ym maes addysg blynyddoedd cynnar, lle enillodd fy nhîm Wobr Pearson ar gyfer Addysg. Ers hynny, rydw i wedi gweithio ym maes Llywodraeth leol, addysg a’r trydydd sector i fod yn hyfforddwr, eiriolwr ac awdur rhaglenni hynod brofiadol sy’n canolbwyntio ar atebion. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Rwy’n eiriolwr brwd dros hawliau pobl ac yn gweithio ac yn arbrofi gyda methodolegau creadigol sy’n ysbrydoli newid go iawn. Mae fy ffocws dros y blynyddoedd diwethaf ac yn ystod y cyfnod clo wedi bod ar greu systemau a lleoedd i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc

 

Rachel Newton-John (hi/hithau)

Rachel Newton-John (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Fe astudiais i Dechnoleg Cerddoriaeth yn y coleg rhwng 2008-2011, a dechreuais i wirfoddoli gyda MAD Abertawe ym mis Medi 2011. Ers hynny, rydw i wedi dylunio, goruchwylio gwaith adeiladu a chreu triniaeth acwstig ein cyfleusterau recordio, rydw i wedi rheoli gwaith pob dydd y cyfleusterau hyn, ac wedi meithrin perthnasau gwaith gydag artistiaid lleol a rhyngwladol trwy ein gwasanaethau recordio, ymarfer a pheirianneg. Fe ddyluniais ac adeiladu fersiwn flaenorol o wefan MAD, ac rwy’n darparu gwasanaethau golygu a chymysgu mewnol ar gyfer rhannau eraill o’r cwmni hefyd, gan gynnwys golygu fideos a phodlediadau sy’n cael eu cynhyrchu’n fewnol.

Leon Berry (ef/fe)

Leon Berry (ef/fe)

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Mae MAD Abertawe’n sefydliad deinamig mewn sector arloesol, sy’n creu ac yn cael effaith sylweddol a chadarnhaol yn lleol, yn y gymuned ehangach ac ar fywydau pobl. Mae gwirfoddoli fel aelod o’r Bwrdd yn fraint sy’n caniatáu i mi gefnogi sefydliad a sector llewyrchus, a thîm o staff ysbrydoledig a disglair. Holl ethos MAD Abertawe yw helpu’r gymuned, brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol, cynorthwyo’r bobl sydd angen cymorth a rhoi llais a lle diogel i unigolion a grwpiau a dangynrychiolir. Rwy’n gobeithio bod fy rhan fechan i yn hyn o beth yn helpu’r tîm anhygoel ym MAD Abertawe i fod mewn sefyllfa i ddarparu’r gefnogaeth yma i’r gymuned. Mae gen i 17 mlynedd o brofiad yn y sector Iechyd a Llesiant, 9 mlynedd o brofiad ym maes Uwch Reoli Cyfleusterau, a 3 blynedd o brofiad yn y sector Hyfforddiant ac Addysg, ac rwy’n berchennog ar nifer o fusnesau hefyd.

 

Leigh Rowland (ef/fe)

Leigh Rowland (ef/fe)

Ymddiriedolwr

Rydw i wedi treulio’r rhan fwyaf o fy ngyrfa yn y sector Gwaith Ieuenctid. Fe ddechreuais i fel Gweithiwr Ieuenctid ym 1998, yn cyflawni dros 40 awr o Waith Ieuenctid wyneb yn wyneb yr wythnos. Fi wedyn oedd y Rheolwr Prosiect a fu wrthi’n datblygu Randomz, Academi Menter Gymdeithasol arobryn a ddenodd gydnabyddiaeth ar draws Ewrop fel prosiect oedd yn torri tir newydd. Fe ddatblygais i hefyd trwy Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Llundain. Cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, a ni oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Safon Aur y Nod Ansawdd am Waith Ieuenctid. Rwy’n rhedeg fy musnes fy hun ar hyn o bryd gan weithio ym maes Eiddo, Morgeisi, Gosodiadau ac Yswiriant. Rwy’n ffodus fy mod i’n dal i gael boddhad o fy ngwaith trwy helpu pobl ifanc i ddod o hyd i’w cartrefi cyntaf. 

Y cyfan rydw i am ei wneud yw gweld pobl ifanc yn hapus – beth bynnag y mae hynny’n ei gymryd, a dylem ni fel oedolion a phobl broffesiynol wneud popeth y gallwn ni i wireddu hyn.

Mymuna Soleman  (hi/hithau)

Mymuna Soleman (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Rwy’n dod o dras Somalaidd, a chefais fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd. Rwy’n angerddol dros ben dros gydraddoldeb ac amrywiaeth, ond yn bwysicach na dim cynrychiolaeth gyfartal i fenywod Mwslimaidd groenliw fel fi. Fe astudiais i Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel myfyriwr israddedig, wedyn Gradd Meistr ym maes Iechyd y Cyhoedd; y naill a’r llall ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod cyfnod clo Covid-19, fe sefydlais i The Privilege Café am fy mod i’n teimlo’n rhwystredig gyda’r diffyg amrywiaeth, a doeddwn i ddim yn gallu mynegi fy hun fel menyw groenliw mewn mannau llawn braint. Rydw i wedi hwyluso sesiynau wythnosol ar Zoom sy’n edrych ar amrywiaeth o themâu fel iechyd meddwl, rhagfarn ‘ddiarwybod’ a braint yn y broses recriwtio. Mae lefel y cysylltiad wedi bod yn anhygoel, ac mae craffter, gwybodaeth ac arbenigedd y siaradwyr wedi dod â llwyth o bositifrwydd i bawb sydd wedi mynychu’r sesiynau. Mae’r Caffi’n agored i bawb, ac yn lle diogel i bobl gysylltu, dysgu a defnyddio eu braint er da: https://www.patreon.com/PrivilegeCafe

Andrew Griffiths (ef/fe)

Andrew Griffiths (ef/fe)

Ymddiriedolwr

Cefais fy ngeni yn Abertawe ac rydw i wedi bod yn rhan o’r byd cerddoriaeth yn lleol am y rhan fwyaf o’m hoes ers y 1970au cynnar, gan helpu i ffurfio’r band pync arloesol o Abertawe, The Autonomes. Ers hynny, rydw i wedi bod yn gysylltiedig â bandiau lleol di-ri o bob arddull a genre, gan gyfansoddi a threfnu caneuon, chwarae’r gitâr a drymio (er nad yr un pryd!). Rydw i wedi ysgrifennu caneuon poblogaidd ar gyfer bandiau fel The Poo Sticks ac wedi mentora bandiau di-ri ar hyd y ffordd. Y peth sy’n fy ysbrydoli i godi yn y bore yw gwybod faint o dalent sydd yna yn Abertawe a’m hawydd i rannu hynny â’r byd.

Stevie Thomas (hi/hithau)

Stevie Thomas (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Fe ddechreuais i hyfforddiant i fod yn Feddyg ym Mhrifysgol Bryste cyn parhau ar lwybr gwyddonol gan raddio mewn Gwyddorau Anatomeg. Es i ymlaen wedyn i ailhyfforddi ym maes y Gyfraith a mynd i weithio ym maes Esgeuluster Clinigol gyda chwmni mawr yn ninas Llundain. Yn y pendraw, fy nghariad at gerddoriaeth fu drechaf ac fe symudais i faes y gyfraith cerddoriaeth yn y gobaith y gallwn gyfuno gwaith a’r peth rwy’n ei garu fwyaf. Fel anturiwr, rydw i wedi teithio, byw a gweithio mewn sawl dinas a gwlad gydag amrywiaeth eang o unigolion o bob proffesiwn, oedran a chefndir. Mae cael gwirfoddoli fel ymddiriedolwr gyda MAD Abertawe’n fraint, ac rwy’n gobeithio dod ag amrywiaeth o brofiadau bywyd a gwybodaeth i fy ngwaith yn y sector elusennol.

 

Kirstie Edwards (hi/hithau)

Kirstie Edwards (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Rwy’n angerddol ynghylch defnyddio’r celfyddydau fel ffordd o helpu i reoli ymddygiad, prosesu teimladau, lleddfu straen a phryderon, a hynny wrth gynyddu hunan-barch. Trwy hyn, mae celfyddyd yn rhoi’r cyfle i ni ddeall ein hunaniaeth a’n lle yn y gymdeithas. Arweiniodd yr angerdd yma i mi raddio o Brifysgol De Cymru â BA mewn Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a Diploma Ôl-radd mewn Cwnsela. Ers hynny, rydw i wedi gweithio yn y sectorau gofal, addysg ac ieuenctid gan ddefnyddio dull o weithredu sy’n canolbwyntio ar bobl i gynorthwyo pobl eraill.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel Rheolwr Llesiant gyda’r YMCA, lle rwy’n cefnogi ein tîm llesiant ac yn rhedeg ein prosiect mentora Y-Girls.

Rydw i mor gyffrous i fod yn rhan o fwrdd ymddiriedolwyr MAD Abertawe, am fy mod i’n credu’n gryf yn y gwaith maen nhw’n eu gwneud ac yn falch o adlewyrchu a chefnogi gwerthoedd y sefydliad.

Chizomo Phiri (hi/hithau)

Chizomo Phiri (hi/hithau)

Ymddiriedolwr

Chisomo, neu Chizi, ydw i, a fi yw Swyddog Ymgyrchoedd y Cowshed. Cyn hynny, roeddwn i’n Bartner Polisi a Chyfathrebu gyda Chwarae Teg, ac yn Weithredwr Ymgyrchoedd gyda Seeker Digital.

Fe fues i’n Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a Swyddog Merched NUS Cymru lle cynhaliais i ymgyrch lwyddiannus i ddod â thlodi mislif i ben yng Nghymru. Yn sgil hynny fe enillais i wobr Dewis y BobI Womenspire Chwarae Teg yn 2019.

 Rydw i wedi bod yn Ymddiriedolwr ar Gyngor Ieuenctid Prydain ac ar hyn o bryd rwy’n Ymddiriedolwr gyda Sefydliad Bevan. Mae gen i gyfoeth o brofiad ym meysydd llywodraethu, cydraddoldeb, Cysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu ac rwy’n edrych ymlaen at gyfrannu’r pethau hyn at waith Bwrdd MAD Abertawe.