Datganiad Gweledigaeth

Mae Swansea MAD yn gweithio dros fyd teg, lle gall pobl fod ynddyn nhw eu hunain a ffynnu!

 

Pwy ydyn ni

Mae Swansea MAD yn elusen ieuenctid a chymunedol ar lawr gwlad, sy’n brwydro yn erbyn tlodi, yn wrth-hiliol, o blaid cydraddoldeb, o blaid yr amgylchedd, yn gynhwysol ac sy’n anoddefgar o wahaniaethu ac anghyfiawnder. Wedi’i sbarduno gan hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a thegwch, rydym yn gweithio mewn clymblaid â phobl ifanc a chymunedau sydd wedi’u gwthio i’r cyrion gan ormes systemig i ddatgymalu strwythurau sy’n cefnogi gwahaniaethu.

 

Cenhadaeth

Cynhelir gweithgareddau yn Swansea MAD ar gyfer atal tlodi, hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a thegwch; gan fynd i’r afael â rhwystrau y mae pobl ifanc a chymunedau yn dweud wrthym eu bod yn eu hwynebu. Rydym yn ceisio gwella bywydau pobl, drwy barhau i ddatblygu mannau diogel cynhwysol i bobl gael mynediad at eiriolaeth, y celfyddydau creadigol, addysg, mynediad digidol, cymorth cyflogadwyedd, hyfforddiant, gweithgareddau ymgyrchu a phrosiectau i ddod â thegwch a pherthyn ac i ddylanwadu ar newid er gwell.

 

Hanes

Mae Swansea MAD wedi bod yn cefnogi pobl ifanc a chymunedau yn Abertawe a ledled Cymru, ers 2009.

Dros amser yr hyn sydd wedi aros yr un fath yw nad yw pob person ifanc a chymuned yn cael mynediad at gyfleoedd y gallant ffynnu ynddynt. Rydym eisiau tegwch i bobl ifanc a chymunedau ac i bethau newid!

Rydym wedi parhau i ymateb i anghenion pobl ifanc a chymunedau yn Abertawe a ledled Cymru, gan ddod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) ym mis Awst 2020.

 

Gwerthoedd

Gan weithio gydag uniondeb, tryloywder, dilysrwydd a thosturi, ar gyfer Swansea MAD, llais pobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol fydd yn dod gyntaf bob amser.

Mae ein gwerthoedd yn ymwneud â brwydro dros gydraddoldeb a chyfiawnder, darparu cyfleoedd a dal ein hunain a phobl mewn grym yn atebol i bobl ifanc a chymunedau wedi’u grymuso; sicrhau eu bod yn cael eu trin â pharch ac urddas ac nad ydynt yn cael eu symboleiddio na’u hecsbloetio.

 

 

Cwrdd â’r tîm

Charlotte Davies [hi/hithau]

Charlotte Davies [hi/hithau]

Prif Weithredwr

Mae gen i 25 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a chymunedau, gan gynnwys fel Gweithiwr Ieuenctid, Darlithydd, Gofalwr Maeth, Mentor, Cwnselwr a Rheolwr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae cyfiawnder cymdeithasol a brwydro dros gydraddoldeb wedi bod yn genhadaeth i mi ers pan oeddwn i’n blentyn. Helpodd fy mhrofiadau cynnar o orymdeithio dros y glowyr yng Nghymru fel plentyn i ffurfio’r person y gwelwch chi heddiw a’r profiadau hyn a sbardunodd fy ymroddiad i frwydro dros hawliau dynol. Rydw i wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Abertawe am y rhan fwyaf o’m hoes ac rwy’n angerddol dros y ddinas a’i phobl.

Cysylltwch os ydych am gael sgwrs! 

charlotte@madswansea.com

Beth Turner [hi/hithau]

Beth Turner [hi/hithau]

Rheolwr Swyddfa

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gwahanol leoliadau ers 6 blynedd ac mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth i mi am y gwahanol rolau ac arbenigeddau yn y maes. Yn fwyaf diweddar, rydw i wedi bod yn cydweithio’n agos â phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynorthwyo eu dysg a’u datblygiad a darparu gweithgareddau i gyfoethogi eu bywydau pob dydd. Yn wreiddiol, fe astudiais i Drin Gwallt yn y coleg a chymhwyso â Lefel 3 cyn symud i astudio Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad Lefel 3. Trwy weithio mewn ysgolion, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys; Diogelu, Cymorth Cyntaf Pediatrig, Iechyd a Diogelwch, Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth a Sgiliau Hanfodol.

Rydw i wedi ymuno â MAD Abertawe fel Rheolwr Swyddfa am fy mod i wir yn credu ym mhwysigrwydd mannau diogel lle gall pobl ddysgu sgiliau newydd, cael eu hannog i ddatblygu eu hangerdd a chael y cymorth sydd ei angen arnynt, sy’n rhywbeth y mae MAD Abertawe’n ei werthfawrogi ac yn ei ddangos pob dydd.

beth@madswansea.com

Dave Berry [ef/fe]

Dave Berry [ef/fe]

Uwch Swyddog Datblygu Sgiliau Digidol

Yn ystod fy mhlentyndod, er mwyn gallu parhau gyda’m hobsesiwn gyda cherddoriaeth, adeiladais fy nghyfrifiadur cyntaf a gwnaeth hynny ganiatáu i mi ddechrau cynhyrchu cerddoriaeth. Wrth astudio, roeddwn yn dysgu dosbarthiadau mewn Technoleg Cerddoriaeth ac amryw o apiau gwe Adobe. Roedd hyn o gymorth mawr i mi i ddatblygu angerdd dros ddysgu. Tua’r adeg hon, dechreuais rith-gynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer artistiaid amrywiol ar-lein a dechreuais gwmni atgyweirio cyfrifiaduron. Yn dilyn hynny, penderfynais ddychwelyd i’r byd academaidd i astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol gan gymhwyso fel peiriannydd rhwydwaith Cisco.  

Ymunais â Swansea MAD er mwyn i mi allu defnyddio’r ystod eang o dechnolegau rydw i wedi dysgu sut i’w gweithredu dros y blynyddoedd yn ogystal â chefnogi’r rhai nad ydyn nhw’n defnyddio technoleg ar hyn o bryd a datblygu’r rhai sydd eisoes ar eu taith.

dave@madswansea.com

Fikayo Ilori [hi/hithau]

Fikayo Ilori [hi/hithau]

Rheolwr Sicrhau Ansawdd

Mae gen i dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac
rwy’n angerddol iawn am gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad. Mae’r
ffaith fy mod i wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau Model y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl ifanc yn fy ieuenctid yn dyst i hyn, gan
drafod a chynnig atebion i’r materion sy’n effeithio ar fenywod a phlant ar
draws y byd. Pan oeddwn i’n 14 oed, fe gymerais i ran mewn protest
cenedlaethol yn erbyn y gyfraith sy’n cefnogi caniatáu i blant briodi yng
Ngogledd Nigeria.

Nid peth newydd yw fy angerdd i frwydro yn erbyn anghyfiawnder
cymdeithasol, anghydraddoldeb a gormes, ac rydw i wedi parhau i wneud
hynny trwy fy mhrofiad fel cyfreithiwr yng Ngweriniaeth Ffederal Nigeria,
ac yn ddiweddar wrth astudio am radd meistr mewn Polisi Cyhoeddus ym
Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio mewn
amgylchedd fel MAD Abertawe, sy’n darparu’r cyfle i mi ddatblygu’r sgiliau
angenrheidiol a bod yn rhan o sgwrs a fydd yn sbarduno newidiadau
cadarnhaol ym mywydau pobl.

fikayo@madswansea.com

Freddy Hathaway [ef/fe]

Freddy Hathaway [ef/fe]

Creawdwr Cynnwys Digidol

Ers pan oeddwn i’n ifanc iawn, mae sin y celfyddydau, cerddoriaeth ac adloniant byw wedi bod yn rhan annatod o fy mywyd. Mae mynychu sioeau, chwarae offerynnau, ac ymdrwytho mewn gwahanol fathau o gynnwys digidol wedi meithrin gwerthfawrogiad dwfn o bŵer y cyfryngau fel dull o fynegi a chysylltu ynof fi. Mae gen i radd BSc mewn Cynhyrchu’r Cyfryngau, felly treuliais i dair blynedd yn astudio ac yn datblygu gwybodaeth am fyd y cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu sain, dylunio graffeg, ffotograffiaeth, prosesau ôl-gynhyrchu fideo, ffilm, a rhaglenni dogfen teledu. Mae fy angerdd ond wedi tyfu’n gryfach dros amser, a dyna sydd wedi fy sbarduno i ddilyn gyrfa yn y diwydiant. Ers graddio, rydw i wedi ceisio rhagor o gyfleoedd ar gyfer datblygiad a thwf. Roeddwn i’n arfer mynychu gweithdai Cynhyrchu Cerddoriaeth rheolaidd gyda MAD Abertawe a gwirfoddoli fel peiriannydd sain ar gyfer gwyliau a chanolfannau lleol. Rydw i wedi cael y cyfle hefyd i weithio’n annibynnol fel technegydd sain, gan
wneud gwaith gosod cefn llwyfan a chymysgu sain ar gyfer amryw o ddigwyddiadau
yn Nhŷ Tawe, canolfan gerddoriaeth Gymreig Abertawe. At hynny, rydw i wedi ennill sgiliau gwerthfawr trwy fy niddordebau personol fy hun. Fel cerddor a chreawdwr cynnwys fy mand, rwy’n cynhyrchu ac yn cysyniadoli cynnwys amlgyfwng ar draws amryw o blatfformau digidol a’r cyfryngau
cymdeithasol. Rhoddodd mynychu gweithdai wythnosol gyda MAD Abertawe am dros flwyddyn
gyfleoedd amhrisiadwy i mi dyfu. Darparodd hyn amgylchedd i mi gynhyrchu a chydweithio ag unigolion o’r un anian o amrywiaeth eang o ddiwylliannau a chefndiroedd. Rwy’n llawn cyffro am y cyfle i weithio gyda thîm sydd wedi ymrwymo i chwalu’r rhwystrau, ac i barhau i gefnogi’r dalent anhygoel a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal o fewn MAD Abertawe ac yng nghymuned Abertawe ar led.

freddy@madswansea.com

Geraint Turner [ef/fe]

Geraint Turner [ef/fe]

Cyllid a Gweithrediadau

Fel person ifanc, cefais brofiad o fanteision chwarae rhan mewn Gwasanaethau
Ieuenctid, a chefais fy ymbweru trwy hynny i wneud newidiadau cadarnhaol yn fy nghymuned. Yn 16 oed, cefais grant o £10,000 i sefydlu a rhedeg clwb ieuenctid lleol ar lawr gwlad yn fy mhentref bach gwledig.
Oddi yno, datblygodd fy angerdd dros gysylltu cymunedau a chyfranogaeth, ac
arweiniodd hynny at amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau, ac 14 mlynedd o brofiad ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Fe ymunais â MAD Abertawe fel y gallwn ddefnyddio fy sgiliau wrth weithio gyda’r gymuned gan ddefnyddio dulliau newydd ac arloesol, a defnyddio technoleg ddigidol er mwyn gwella cyfleoedd i bobl a lleihau’r rhwystrau.
Rwy’n Ymddiriedolwr gyda Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) yn ogystal â bod yn Aseswr Arweiniol Nod Ansawdd Gwaith Ieuenctid Cyngor y Gweithlu Addysg. Fi oedd Gweithiwr Ifanc y Flwyddyn (YMCA Cymru a Lloegr) yn 2017 ac rwy’n aelod gweithgar o Gynghrair Digidol Cymru, Arweinwyr Digidol, y Grŵp Ymgynghorol ar Waith Ieuenctid Digidol ac yn Hwylusydd Wythnos yr Arweinwyr Digidol.

geraint@madswansea.com

Madeline Sheldon [hi/hithau]

Madeline Sheldon [hi/hithau]

Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol

Gyda dros 7 mlynedd o brofiad fel swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc, rydw i wedi gweithio’n angerddol i gynorthwyo teuluoedd i gael yr addysg a’r adnoddau angenrheidiol i fodloni eu hanghenion dysgu ychwanegol. Rydw i wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i lewyrchu. Rwy’n llawn cyffro i ymuno â MAD Abertawe ac yn edrych ymlaen at barhau â’m cenhadaeth i ymbweru a rhoi llais i bobl.

madeline@madswansea.com

Michalina Radecka [hi/hithau]

Michalina Radecka [hi/hithau]

Rheolwr Cynnwys y Cyfryngau Cymdeithasol

Fe ddes i i Abertawe 4 blynedd yn ôl i astudio’r Gwyddorau Meddygol yn y brifysgol. Yn ystod fy astudiaethau, roeddwn i’n gweithio yn gweini mewn bwyty Portiwgeaidd ac fel cynorthwyydd gofal iechyd mewn cartref nyrsio lleol. Ar ôl graddio, cymerais i fy swydd cwmni gyntaf ym maes ymchwil clinigol, ac rydw i wedi bod yn mwynhau gwneud hynny ers bron i flwyddyn. Y tu hwnt i oriau gwaith rydw i wedi bod yn Hyfforddwr Personol, ac rwy’n angerddol am ddylunio graffeg a marchnata trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Rydw i wedi bod yn defnyddio fy nghefndir ym maes y gwyddorau a fy sgiliau cyfathrebu neilltuol i hybu iechyd a llesiant ar draws amryw o blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol.

Wrth archwilio gwahanol gyfleoedd gyrfaol doeddwn i ddim yn chwilio am swydd mwyach, ond roeddwn i am wasanaethu pobl gyda phwrpas, gan eu cynorthwyo i ofalu am eu hunain ac i fynd ar ôl y pethau maent yn angerddol yn eu cylch yn llawn hyder. Yn fy marn i, nid oes unrhyw gyfyngiad ar faint y gall pobl ei ddysgu, felly rydw i’n chwilio’n barhaus am gyfleoedd newydd i feithrin ac esblygu fy nawn greadigol. Dyna pam fy mod i wedi ymuno â MAD Abertawe: mae hi’n cyd-fynd yn llwyr â fy nghenhadaeth i ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb.

Rydw i wrth fy modd i ychwanegu fy arbenigedd a’m hangerdd at y cyfryngau cymdeithasol at dîm mor flaengar ac i weld fy hun yn tyfu ac yn datblygu gyda MAD Abertawe.

michalina@madswansea.com

Rachel Benson [hi/hithau]

Rachel Benson [hi/hithau]

Codi Arian a Chynaliadwyedd

Mae gen i 10 mlynedd o brofiad yn y sector Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yng Nghymru, fel Gweithiwr Cymorth, Rheolwr Cydraddoldeb, Ymddiriedolwr a Thiwtor AU. Mae cyfiawnder cymdeithasol, cynhwysiant a gweld pobl yn cael mynediad i fannau diogel lle maen nhw’n teimlo fel eu bod nhw’n perthyn yn fy sbarduno. 

rachel@madswansea.com

.

Saba Umer [hi/hithau]

Saba Umer [hi/hithau]

Swyddog Chymorth Prosiectau

Mae gen i dros 7 mlynedd o brofiad o weithio gyda’r gymuned wrth wirfoddoli gyda mwy na 25 o sefydliadau ers 2016. Mae fy rolau mewn gwaith cymunedol wedi cynnwys bod yn ymddiriedolwr gyda grŵp cymorth cymunedol UID i geiswyr lloches, derbynnydd a Gweithiwr Ieuenctid gyda Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig EYST yn Abertawe, Gweithiwr Achos gyda Chyngor y Ffoaduriaid, Cennad Ifanc gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, a Chennad Llais gyda’r Groes Goch Brydeinig, helpu gofalwyr ifanc gyda gofalwyr ifanc yn YMCA, trefnydd grŵp menywod, gweithredwr gweledol a Chadeirydd gyda PCSO Heddlu De Cymru yn Abertawe a sawl un arall! Rydw i wedi helpu i gyfieithu ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill am fy mod i’n rhugl mewn mwy na 4 iaith.

Rydw i ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd gan gynnwys Gwobr yr Uwch Siryf yn 2017 am wasanaeth arbennig a gwerthfawr i Abertawe Dinas Lloches wrth gynorthwyo ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Rydw i wedi ennill sawl gwobr hefyd, am gystadleuaeth ffotograffiaeth ddwyieithog Prifysgol Abertawe, gwobr cyflawniad y 5 uchaf, a Gwobr Ryngwladol Diana fy ngwaith gwirfoddol yn gynnar yn 2020.

Rwy’n angerddol iawn ac yn benderfynol o helpu pobl a chynorthwyo eu hanghenion. Rwy’n hoffi dysgu pethau newydd ac ennill profiadau newydd. Trwy fy angerdd dros ddysgu rydw i wedi llwyddo i gyflawni sawl peth, gan gynnwys diploma mewn trin gwallt, ac rwy’n gobeithio agor salon trin gwallt yn Abertawe un diwrnod. Rydw i wrthi’n astudio am radd BA mewn Ffotograffiaeth, y Cyfryngau Dogfennu a Gweithredu Gweledol ar hyn o bryd hefyd, a byddaf i’n graddio yn 2024.  

Fel menyw ifanc Fwslimaidd o gymuned du a lleiafrifol ethnig, rwy’n credu mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu ymdeimlad o berthyn i bawb yn y gymuned, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr ar gael gweithio gyda MAD Abertawe am y bydd yn rhoi cyfle i mi ddefnyddio fy mhrofiad gwaith ac ennill profiadau newydd mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. 

Sam Hobby [ef/fe]

Sam Hobby [ef/fe]

Swyddog Prosiectau

Graddiais i o Brifysgol Abertawe yn 2021 â BA yn y cyfryngau a chyfathrebu, ac rwy’n angerddol ynghylch cynrychiolaeth yn y cyfryngau. Ffilm a theledu yw fy mhrif feysydd diddordeb, a lluniais fy nhraethawd hir am bortreadau o bobl ag anableddau corfforol yn ffilmiau Hollywood. Am fy mod i’n anabl fy hun mae’n bwnc sy’n agos at fy nghalon. Rydw i wedi bod yn chwarae pêl-fasged mewn cadair olwyn ers nifer o flynyddoedd ac rwy’n helpu i reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol y clwb.  Y rheswm pam oeddwn i am ymuno â MAD Abertawe oedd er mwyn cael chwarae rhan mewn rhywbeth gwerth chweil i ddinas Abertawe, wrth ddatblygu fy sgiliau fy hun hefyd. Rydw i wedi byw yn Abertawe trwy gydol fy mywyd cymharol fyr, felly mae’n fraint cael gweithio gyda phobl sydd â buddiannau artistig Abertawe mewn golwg.

sam@madswansea.com

Stuart Sumner-Smith [ef/fe]

Stuart Sumner-Smith [ef/fe]

Uwch Swyddog Cyflogadwyedd

Mae gen i dros 10 mlynedd o brofiad o ddefnyddio technoleg ddigidol a datblygu digidol strategol yn cefnogi’r gymuned leol yn Abertawe i dyfu a ffynnu. Rwyf yn falch iawn o fod yn rhan o’r tîm yn Swansea MAD sy’n gweithio mewn dull cyd-greadigol ac yn canolbwyntio ar atebion; datblygu ecwiti digidol, trawsnewid prosesau a pherfformiad sefydliadol trwy greadigrwydd a thechnoleg ddigidol.

stu@madswansea.com

Weixin Liu [hi/hithau]

Weixin Liu [hi/hithau]

Rheolwr Swyddfa

Am fy mod i’n edmygu gwaith fy rhieni gymaint, fe uchelgais ers pan oeddwn i’n ifanc iawn oedd bod yn weithiwr cymunedol. Ar ôl ennill amrywiaeth o brofiadau gwaith, yn amrywio o gwmnïau busnes rhyngwladol i sefydliadau elusennol lleol, mae gen i ddealltwriaeth ddofn o bwysigrwydd ymroddiad. Ers ennill cymhwyster addysgu, rydw i wedi dod i werthfawrogi arwyddocâd y gymuned eto fyth ac fe ymunais i â Phrosiect Awtistiaeth y BBC gyda Chymdeithas y Bobl Tsieineaidd yng Nghymru. Yr un pryd, fe benderfynais i wirfoddoli gyda Grŵp Celfyddydau Cymunedol Creadigol 9i90. Mae’r profiadau hyn wedi dwysau fy angerdd dros ymgysylltu a chydweithio â chymunedau. Trwy ymuno â MAD Abertawe, gallaf integreiddio i’r gymuned yn fwy effeithiol a defnyddio beth rydw i wedi ei ddysgu mewn ffordd ystyrlon.

weixin@madswansea.com

Anna Arrieta [hi/hithau]

Anna Arrieta [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Gweithiwr ieuenctid yw Anna ac mae ganddi brofiad o gydlynu prosiectau ar gyfer pobl ifanc mewn Elusen Ieuenctid Cenedlaethol, ac o reoli digwyddiadau byw. Anna yw Pennaeth Cynhyrchu It’s My Shout, sy’n darparu hyfforddiant ar gyfer pobl sydd am ennill profiad ym maes Cynhyrchu Ffilm a Theledu. Mae ganddi brofiad arbenigol ym maes prosiectau’r celfyddydau creadigol, gan ddatblygu a darparu sesiynau cerddoriaeth â’r nod o ymbweru pobl ifanc i gyflawni eu potensial trwy fynegiant artistig.

Mae hi wedi dylunio a chydlynu prosiectau ym meysydd y celfyddydau creadigol, llesiant, sgiliau ariannol, democratiaeth a chyfleoedd cyfartal. Mae ganddi brofiad o ddatblygu adnoddau ar gyfer pobl ifanc, a datblygu a hwyluso sesiynau hyfforddi ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn y sector Ieuenctid a Chymunedol. Ers ymadael â’r ysgol, mae hi wedi ymrwymo’i bywyd proffesiynol i’r Trydydd Sector. Gan adeiladu ar ei sgiliau a’i phrofiad, mae hi’n Ymddiriedolwr gyda Theatr Genedlaethol Cymru hefyd. Yn ei hamser hamdden, mae hi’n canu ac yn perfformio, ac yn adolygu llefydd bwyta lleol ar ei thudalen Instagram @flavahoodwatch.

Dyfyniad: “Rydw i ar Fwrdd MAD Abertawe am fy mod i’n dwlu ar ethos y sefydliad. Mae eu gwaith dros bobl a chymuned Abertawe’n troi o gylch y person, ac yn cael ei arwain gan staff sydd, yn ogystal â bod yn arbenigwyr yn eu meysydd, wedi ymrwymo i newid bywydau pobl. Rwy’n teimlo bod y pwrpas yma’n gyson â fy egwyddorion a’m gwerthoedd i, ac rwy’n dwlu bod yn aelod o Fwrdd sefydliad sydd mor gynhwysol ac agored. Mae dulliau MAD o weithredu’n wahanol i unrhyw beth arall rydw i wedi ei weld yn y sector, ac maen nhw’n pennu’r safonau a’r arferion gwaith rwy’n credu y dylai sefydliadau eraill eu dilyn. Nid ‘ceidwaid pyrth’ yw MAD Abertawe, maen nhw’n cydweithio ac yn gweithio gydag eraill yn y sector er budd aelodau’r gymuned. Rwy’n falch o fod yn aelod o’r Bwrdd lle mae fy safbwyntiau a’m llais yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi”.

Sgiliau: Newid, Cynaliadwyedd, Cysylltu Cymunedau, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyfleoedd Cyfartal, Brwydro yn erbyn Rhagfarn ar sail Oedran, Gwaith Ieuenctid, Cerddoriaeth, Ffilm a Theledu, Rheoli Digwyddiadau, Lleoliadau a Llwyfan, Castio, Sain ac Awdio, Rheoli Prosiectau, Cyfathrebu a Marchnata, y Cyfryngau

Candice Lloyd [hi/hithau]

Candice Lloyd [hi/hithau]

Ymddiriedolwr / Arweinydd Diogelu’r Bwrdd

Fel mam falch i bump o blant, ac yn byw ym Mro Morgannwg, dechreuodd gyrfa Candice ym maes Addysg y Blynyddoedd Cynnar lle enillodd ei thîm Wobr Pearson am Addysg. Ers hynny, mae hi wedi gweithio ar draws Llywodraeth Cymru, y byd Addysg a’r Trydydd Sector i ddod yn Hyfforddwr, Eiriolwr ac Awdur Rhaglenni profiadol iawn â ffocws ar atebion. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaethau gyda NYAS Cymru (sy’n gweithio gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn Gofal) ac yn Gyfarwyddwr a Sylfaenydd Folk Training.  Mae Candice yn Hyfforddwr Diogelu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac yn arweinydd grŵp Gwirfoddoli Cyswllt y Camerados Community yn y Barri.  

Mae Candice yn eiriolwr angerddol dros hawliau pobl ac o weithio gyda, ac arbrofi â methodoleg greadigol sy’n ysbrydoli gwir newid. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ei ffocws wedi bod ar weithio i greu systemau a mannau i gynorthwyo pobl ifanc â’u hiechyd meddwl a’u llesiant. Hi yw cyd-sylfaenydd Do Idea Co. Sy’n gwmni dylunio cymdeithasol.  

Dyfyniad: “Mae MAD Abertawe’n fendigedig! Rydw i mor falch o fod yn rhan o grŵp mor rhyfeddol o unigolion, sydd wir yn estyn allan ac yn gwneud newidiadau mawr yn y gymuned ac mewn ardaloedd ehangach. Mae arloesi a thosturi wrth galon yr holl waith y maent yn ei wneud, ac maen nhw wir yn newid tirwedd y sector elusennol.”

Sgiliau: Gwaith Ieuenctid ac Addysg, Rheoli Gwirfoddolwyr, Llesiant, Hwyluso, Creu Adnoddau Addysg, Cyd-gynhyrchu, Gwerthuso, Siaradwr Ysbrydoledig, Eiriolaeth, Hyfforddiant, Dylunio, Diogelu, Hyfforddi’r Hyfforddwr, Makaton

Jeff Phillips [ef/fe]

Jeff Phillips [ef/fe]

Ymddiriedolwr

Artist a darlunydd â dros drideg pum mlynedd o brofiad yw Jeff ac mae’n byw yn Abertawe. Adrodd straeon sy’n ei sbarduno ac mae ei waith yn cael ei ysbrydoli’n bennaf gan ei dreftadaeth Gymreig a’i amgylchoedd, ac Abertawe yn benodol. Mae hyn wedi galluogi iddo greu casgliadau celf prydferth. Mae Jeff yn amgylcheddwr ymroddgar ac yn addysgwr angerddol. Mae’n frwd dros gynorthwyo artistiaid ifanc ar ddechrau eu gyrfa ac mae’n gwneud hynny trwy Ysgoloriaeth Celf Jeff Phillips.

Dyfyniad “Rwy’n credu bod yr hyn y mae MAD Abertawe’n ei gynnig i bobl ifanc mor bwysig. Mae addysgu, hyfforddi a chreu ymdeimlad o berthyn i gymuned mor bwysig yng nghymdeithas fodern ein dydd ac mewn byd sy’n newid o hyd. Yn ogystal â darparu cyfleoedd i ddysgu, mae MAD yn magu hyder pobl ifanc, ac yn gosod sylfaen dda iddynt wynebu profiadau bywyd, sialensiau gwaith, a dod o hyd i’w lle yng nghymdeithas ein dydd.” 

Sgiliau: Treftadaeth, Celfyddydau Creadigol, Peintio, Darlunio, Addysg, Mentora Rhyng-genhedlaeth, Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Hanes Lleol, Siarad Cyhoeddus, Adrodd Straeon, Cysylltu Cymunedau, Gwyliau ac Arddangosfeydd Celfyddydol, Cydweithio Creadigol, Awdur Cyhoeddedig a Darlunydd Straeon Plant, Darlunydd Cloriau Albymau

Kirstie Edwards [hi/hithau]

Kirstie Edwards [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Mae Kirstie yn angerddol ynghylch defnyddio’r celfyddydau fel dull o gynorthwyo pobl i reoli ymddygiad, prosesu teimladau, lleihau straen a phryder, a chynyddu ein hunan-barch. Trwy hyn, mae Kirstie’n credu bod celfyddyd yn rhoi’r cyfle i bobl ddeall eu hunaniaeth a’u lle yn y gymuned. Perodd yr angerdd yma iddi raddio o Brifysgol De Cymru â BA yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a Diploma Olraddedig mewn Cwnsela. Ers hynny, mae hi wedi gweithio yn y sectorau Gofal, Addysg ac Ieuenctid a Chymunedol, gan ddefnyddio dull sy’n troi o gylch yr unigolyn i gynorthwyo pobl eraill. 

Mae Kirstie’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth 2wish yn Lloegr. Bu gynt yn Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol ac yn Rheolwr Llesiant gyda YMCA Caerdydd, lle bu’n cynorthwyo eu tîm Llesiant ac yn rhedeg prosiect mentora Y-Girls.

Hi hefyd yw Cyfarwyddwr Ffair Jobs CIC, sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi cyflogau ac arferion cyflogi gwahaniaethol, a gwneud pobl leol yn weladwy mewn gweithleoedd ym Mae Caerdydd a Chanol Dinas Caerdydd.

Dyfyniad: “Rwy’n llawn cyffro am gael bod yn rhan o Fwrdd Ymddiriedolwyr MAD Abertawe, am fy mod i wir yn credu yn y gwaith y maen nhw’n ei wneud ac rwy’n falch o adlewyrchu a chefnogi gwerthoedd y sefydliad.”

Sgiliau: Celfyddydau Creadigol, Gwaith Ieuenctid, Iechyd Meddwl, Llesiant, Cwnsela, Cymryd Rhan, Hawliau Pobl Ifanc, Arferion Recriwtio a Chyflogaeth Gynhwysol, Rheoli Prosiectau a Digwyddiadau, Hyfforddiant a Hwyluso, Ymgyrchu

Leigh Rowland [ef/fe]

Leigh Rowland [ef/fe]

Ymddiriedolwr / Yr Is-bwyllgor Cyllid ac Archwilio

Mae’r rhan fwyaf o yrfa Leigh wedi bod ym maes Gwaith Ieuenctid. Dechreuodd weithio fel Gweithiwr Ieuenctid ym 1998, gan gyflawni dros 40 awr o Waith Ieuenctid wyneb yn wyneb bob wythnos. Daeth yn Rheolwr Prosiect a chwaraeodd ran wrth ddatblygu Randomz, academi Menter Gymdeithasol arloesol a ddenodd gydnabyddiaeth ar draws Ewrop am dorri tir newydd. Datblygodd ei gymwysterau trwy Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Llundain, wedyn cafodd ei Benodi’n Brif Weithredwr Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Nod Ansawdd Lefel Aur am Waith Ieuenctid yng Nghymru. Ar yn o bryd, mae’n rhedeg ei fusnes Eiddo, Morgeisi, Gosod ac Yswiriant ei hun. Mae’n angerddol ynghylch cynorthwyo pobl ifanc i ddod o hyd i’w cartref cyntaf.

Dyfyniad: “Mae hi’n anrhydedd i mi gael bod yn rhan o Elusen fel MAD Abertawe. Pan ofynnwyd i mi fod yn aelod o’r Bwrdd, roedd hi’n braf iawn gwybod y byddwn i’n cael fy amgylchynu gan bobl mor ddawnus llawn gweledigaeth, ar y Bwrdd ac ar draws elusen i gyd. Mae datblygiad yr Elusen ac ansawdd y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu wedi fy rhyfeddu yn llwyr. Rydw i wedi dysgu gymaint gan fy nghyd-aelodau o’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Rheoli ym MAD Abertawe, sydd wedi helpu fy natblygiad personol, a gallaf ddefnyddio’r hyn rydw i wedi ei ddysgu yn fy mywyd personol a’m busnes hefyd. Alla’i ddim â diolch digon i MAD Abertawe am y cyfle i chwarae rhan.”

Sgiliau: Arweinyddiaeth Feirniadol, Rheoli Prosiectau, Cyswllt Recriwtio, Ymgynghori, Adnoddau Dynol, Pennu Cyllidebau, Gwrando Gweithredol, Rheoli, Cyllid, Menter Gymdeithasol, Hyfforddiant, Gwaith Ieuenctid, Cyfathrebu a Marchnata, Codi Arian, Rheoli Partneriaethau, Diogelu, Diogelu Data

Leon Berry [ef/fe]

Leon Berry [ef/fe]

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr / Is-bwyllgor Cyllid ac Archwilio

Mae gan Leon 18 mlynedd o brofiad yn y sector Iechyd a Llesiant, 10 mlynedd o brofiad fel Uwch Reolwr Cyfleusterau, a 4 blynedd o brofiad yn y sector Hyfforddiant ac Addysg, ac mae’n berchen ar nifer o fusnesau.

Dyfyniad: “Sefydliad deinamig mewn sector arloesol yw MAD Abertawe. Maen nhw’n creu ac yn cael effaith sylweddol a chadarnhaol ar y gymuned leol a’r gymuned ehangach ac ar fywydau pobl. Mae gwirfoddoli fel Cadeirydd y Bwrdd yn fraint sy’n caniatáu i mi gefnogi sefydliad a sector llewyrchus, ac yn caniatáu i mi gefnogi tîm bywiog ac ysbrydoledig MAD Abertawe hefyd. Rwy’n angerddol dros fy nghymuned leol, ac mae’r ethos cyfan y tu ôl i MAD Abertawe’n un o frwydro dros gyfiawnder cymdeithasol, gan gynorthwyo’r bobl hynny sydd angen cymorth a chynnig llais a lle diogel i unigolion a grwpiau a dangynrychiolir. Gobeithio bod y rhan fechan rwy’n ei chwarae yn hyn o beth yn helpu tîm hynod MAD Abertawe i fod mewn sefyllfa i ddarparu’r cymorth cymunedol yma.”

Sgiliau: Iechyd a Llesiant, Rheoli Cyfleusterau (Gwasanaethau Caled a Meddal, Rheoli’r Cyfleusterau’n Llwyr), Rheoli Gweithrediadau, Hyfforddiant ac Addysg, Rheoli Busnes, Gwaith Ieuenctid, Asesu, Sicrwydd Ansawdd, Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol a Chysylltiadau, Rheoli Cyllid, Llywodraethu Elusennau, Adroddiadau Ariannol 

Mymuna Soleman [hi/hithau]

Mymuna Soleman [hi/hithau]

Is-gadeirydd / Is-bwyllgor y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio

Daw Mymuna o dras Somalaidd a chafodd ei geni a’i magu yng Nghaerdydd. Mae hi’n hynod o angerddol dros amrywiaeth a chydraddoldeb, ond yn bwysicach na dim, cynrychiolaeth gyfartal i fenywod Mwslimaidd groenliw. Mae ganddi radd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gradd Meistr ym maes Iechyd y Cyhoedd; y naill a’r llall o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod cyfnod clo COVID-19, sefydlodd The Privilege Café am ei bod hi’n teimlo’n rhwystredig gyda’r diffyg amrywiaeth, ac yn teimlo nad oedd hi’n gallu ei mynegi ei hun fel menyw groenliw mewn mannau llawn braint. Hwylusodd sesiynau wythnosol ar Zoom oedd yn trafod amryw o wahanol themâu gan gynnwys iechyd meddwl, rhagfarn ‘ddiarwybod’ a braint yn y broses recriwtio. Mae lefel y cysylltiad wedi bod yn anhygoel, ac mae dirnadaeth, gwybodaeth ac arbenigedd y siaradwyr gwadd wedi llenwi pawb sydd wedi mynychu’r sesiynau â theimladau cadarnhaol. Mae’r Caffi’n agored i bawb, mae’n lle diogel i bawb i gysylltu â’i gilydd, dysgu a defnyddio eu braint er lles.

Dyfyniad: “Rydw i wrth fy modd i fod yn rhan o Fwrdd hynod o amrywiol MAD Abertawe, ac MOR hapus i gael fy mhenodi’n Is-gadeirydd! Mae MAD Abertawe’n cyflawni gwaith gwych, yn gweithio gyda phobl o gymunedau o bob cefndir mewn ffordd drugarog heb unrhyw feirniadaeth, ystrydebu na rhagfarn. Datblygu Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb sy’n gyrru gwerthoedd MAD Abertawe, ac mae hyn yn gyson â fy ngwerthoedd i sy’n deillio o frwdfrydedd i ddatod y systemau strwythurol sy’n creu rhwystrau i gynifer o bobl yn y gymdeithas. Rwy’n credu’n gryf mewn ethos o fod yn sefydliad gwrthdlodi, gwrth-hiliaeth ac sydd o blaid cydraddoldeb, fel elusen, fel pobl ac fel unigolion, gan anelu bob tro at gynyddu effaith ein gwaith o fewn ein cymunedau.”

Sgiliau: Hwyluso, Gwrth-hiliaeth, Ymgynghori Cymunedol, Gweithredu, Iechyd y Cyhoedd, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynrychiolaeth, Siarad Cyhoeddus, Ymgyrchu, Addysg a Hyfforddiant, Rheoli Newid, Arferion Cynhwysol, y Gymraeg, Polisi Cyhoeddus

Phoebe Lacey-Freeman [hi/hithau]

Phoebe Lacey-Freeman [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Ers graddio â gradd BA mewn Theatr a Drama yn 2020, mae Phoebe wedi bod yn angerddol dros hyrwyddo sectorau’r celfyddydau, treftadaeth a diwylliant yn ei holl waith. Ar hyn o bryd, mae Phoebe’n gweithio dros Amgueddfa Cymru, yn
cynorthwyo pobl ifanc i ymgysylltu â safleoedd yr amgueddfeydd a threftadaeth gymunedol mewn ffyrdd newydd a deinamig. Mae’n gweithio ar ei liwt ei hun hefyd yn datblygu gweithgareddau a digwyddiadau sinema ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru. Mae ei phrofiad blaenorol ym maes ymchwilio, hwyluso, creu theatr a gweithio yn y trydydd sector ym maes y cyfryngau cymdeithasol. Mae hi’n eiriolwr brwd dros y celfyddydau creadigol ac yn ceisio defnyddio ei llais i hybu eu gwerth a’u pwysigrwydd, yn enwedig yn sgil y pandemig.

Dyfyniad: “Rydw i wedi gweithio ochr yn ochr â MAD Abertawe fel cyfranogwr a gweithiwr, felly rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael defnyddio fy mhrofiad a’m gwybodaeth yn fy rôl fel Ymddiriedolwr. Rydw i am fod yn rhan o sefydliad sy’n
cynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau newydd a gwireddu eu hangerdd. Rydw i wrth fy modd cael bod yn rhan o dîm brwdfrydig a gwybodus sy’n darparu cyfleoedd mewn cymunedau lleol ac estynedig.”

Sgiliau: Y Celfyddydau Creadigol, Gwaith Ieuenctid, Rheoli Prosiectau a Digwyddiadau, Hwyluso, Ymgyrchu, y Cyfryngau Cymdeithasol, Treftadaeth, Ysgrifennu Creadigol, Perfformio, Cyfarwyddo, Eiriolaeth, Gwerthuso, Creu Theatr.

Rachel Newton-John [hi/hithau]

Rachel Newton-John [hi/hithau]

Ymddiriedolwr

Astudiodd Rachel Dechnoleg Cerdd rhwng 2008-2011, wedyn dechreuodd wirfoddoli gyda MAD Abertawe ym mis Medi 2011. Ers hynny, mae hi wedi dylunio a goruchwylio’r gwaith o adeiladu cyfleusterau recordio MAD Abertawe, ac adeiladu’r driniaeth acwstig ar eu cyfer. Cyn i MAD Abertawe ddod yn elusen, bu’n gwirfoddoli fel Rheolwr Gweithredol y cyfleusterau hyn, a thrwy ein gwasanaeth recordio, ymarfer a pheirianneg, mae hi wedi datblygu perthnasau gwaith da ag artistiaid lleol a rhyngwladol. Dyluniodd ac adeiladodd fersiwn flaenorol o wefan y sefydliad, ac mae hi wedi darparu gwasanaethau golygu a chymysgu sain, gan gynnwys golygu fideos a phodlediad a gynhyrchwyd yn fewnol hefyd.

Dyfyniad: “Rwy’n dwlu bod yn rhan o Fwrdd MAD Abertawe a chael fy amgylchynu gan bobl feddylgar a phenderfynol sy’n gweithio’n galed i sbarduno gwahaniaeth ystyrlon ac arwyddocaol yn y byd o’n cwmpas. Mae eu hymroddiad a’u hegni yn galonogol ac yn ddigon o ryfeddod.”

Sgiliau: Peirianneg Sain, gan gynnwys Recordio a Dylunio Acwsteg, Cynhyrchu Cerddoriaeth, Ffilm a Thechnoleg Ddigidol, Adeiladu Stiwdios Recordio, Datblygu Gwefannau, Golygu Fideos, Podledu, Ffrydio Byw, Rhaglennu Cyfrifiadurol, Seiberddiogelwch, Trawsnewid Digidol 

Stevie Thomas [hi/hithau]

Stevie Thomas [hi/hithau]

Ymddiriedolwr / Trysorydd / Is-bwyllgor Cyllid ac Archwilio

Dechreuodd Stevie hyfforddi fel Meddyg ym Mhrifysgol Bryste, a pharhaodd i ddilyn y trywydd gwyddonol, gan raddio yn y Gwyddorau Anatomeg. Ailhyfforddodd yn y Gyfraith wedyn cyn mynd i weithio ym maes Esgeulustod Clinigol mewn cwmni blaenllaw yn y ddinas yn Llundain. Yn y pendraw, roedd ei chariad at gerddoriaeth yn drech na’r cyfan, a chymerodd y cam i fyd y gyfraith cerddoriaeth. Mae anturio yn ei natur, ac mae hi wedi teithio, byw a gweithio mewn nifer o wahanol ddinasoedd a gwledydd gydag amrywiaeth eang o unigolion o bob proffesiwn, oedran a chefndir.

Dyfyniad: “Mae’r cyfle i wirfoddoli fel un o Ymddiriedolwyr MAD Abertawe’n fraint, ac rwy’n gobeithio fy mod i’n dod ag amrywiaeth eang o brofiadau bywyd a gwybodaeth i fy ngwaith yn y sector elusennau. Mae hi’n fraint cael fy mhenodi’n Drysorydd. Rydw i mor ddiolchgar cael bod yn aelod o dîm sy’n gweithio i gynorthwyo gwaith bendigedig yn Abertawe ac ar draws Cymru, a gyda chriw o bobl mor ddawnus ac arloesol. Rydyn ni’n gweld yr elusen yn llewyrchu, gan wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cynifer o bobl. Mae hi’n gymaint o fraint cael gweithio tuag at hwyluso cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc a’r aelodau o’r gymuned sydd angen y cyfleoedd hyn.” 

Sgiliau: Rheoli Newid, Cynaliadwyedd, Meddygaeth, Gwasanaethau Cyfreithiol, Rheoli, Archwilio Ariannol, Paratoi Cyfrifon, y Gyfraith Cerddoriaeth, Cynllunio Strategol, Cysylltiadau Cyhoeddus, Rheoli Risg